Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
15. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 21.6.2021

OŠKCP/4 - Návrh na udělení ocenění Cena města Ústí nad Orlicí
I. Zastupitelstvo města uděluje

ocenění Cena města Ústí nad Orlicí, včetně finančního daru ve výši 5.000 Kč:

paní Ludmile Hrodkové, nar. ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ , za dlouholetý přínos v oblasti kultury města Ústí nad Orlicí (pedagožka ZUŠ, hudebnice, zpěvačka, moderátorka).

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové
1.1.

vedoucí odboru ŠKCP organizačně zajistit předání ocenění dle bodu I. tohoto usnesení na slavnostním večeru města.

Termín: 29.10.2021

Předkladatel:Ing. Lucie Felgrová
Zpracovatel:Ing. Lucie Felgrová, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v komisi kulturní dne 17.5.2021
v Radě města Ústí nad Orlicí dne 7.6.2021
ve finančním výboru dne 15.6.2021
Vyjádření:

návrh na ocenění byl kulturní komisí doporučen

rada města vzala nominaci na vědomí a doporučuje poskytnutí daru - viz usnesení č. 1952/93/RM/2021 ze dne 7.6.2021

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

V souladu se schváleným Statutem pro udělení Ceny města Ústí nad Orlicí, Počinu roku a Ceny starosty města Ústí nad Orlicí předkládá odbor ŠKCP zastupitelstvu města k projednání nominaci na ocenění Cena města Ústí nad Orlicí.

Nominace byla dne 17.5.2021 projednána v kulturní komisi. Návrh na udělení tohoto ocenění byl kulturní komisí doporučen.

Oceněné je navrhováno poskytnout finanční dar ve výši 5.000 Kč.

Nominace, včetně zdůvodnění, je uvedena v příloze usnesení.

 

 

Materiál obsahuje: Příloha - Nominace na Cenu města_Hrodková_anonymizovaná (Veřejná)
Přizváni: