Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
15. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 21.6.2021

OŠKCP/1 - Návrh na udělení ocenění Počin roku
I. Zastupitelstvo města uděluje

ocenění Počin roku za rok 2020, včetně finančního daru ve výši 3.000 Kč každému oceněnému:

panu Jiřímu Zajíčkovi, nar. ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  a panu Josefu Vondráčkovi, nar. ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , za vytvoření hry se zpěvy a tanci k 80. výročí založení ZUŠ Jaroslava Kociana s názvem Kroky po duhovém chodníku. Jde o největší společný projekt v dějinách školy pro 150 žáků ze všech uměleckých oborů.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové
1.1.

vedoucí odboru ŠKCP organizačně zajistit předání ocenění dle bodu I. tohoto usnesení na slavnostním večeru města.

Termín: 29.10.2021

Předkladatel:Ing. Lucie Felgrová
Zpracovatel:Ing. Lucie Felgrová, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v komisi kulturní dne 17.5.2021
v Radě města Ústí nad Orlicí dne 7.6.2021
ve finančním výboru dne 15.6.2021
Vyjádření:

návrh na ocenění byl kulturní komisí doporučen

rada města vzala nominaci na vědomí a doporučuje poskytnutí daru každému oceněnému - viz usnesení č. 1954/93/RM/2021 ze dne 7.6.2021

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

V souladu se schváleným Statutem pro udělení Ceny města Ústí nad Orlicí, Počinu roku a Ceny starosty města Ústí nad Orlicí předkládá odbor ŠKCP zastupitelstvu města k projednání nominaci na ocenění Počin roku za rok 2020.

Nominace byla dne 17.5.2021 projednána v kulturní komisi. Návrh na udělení tohoto ocenění byl kulturní komisí doporučen.

K udělení ceny se váže poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč každému oceněnému.

Nominace, včetně zdůvodnění, je uvedena v příloze usnesení.

 

Materiál obsahuje: Příloha - Nominace na ocenění Počin roku _anonymizovaná (Veřejná)
Přizváni: