Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
15. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 21.6.2021

OŠKCP/10 - Návrh na udělení ocenění čestné občanství města Ústí nad Orlicí
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

nominaci na udělení ocenění čestné občanství města Ústí nad Orlicí in memoriam Antonínu Ježkovi, nar. ░░░░ ░░ , českému legionáři, rodáku z Ústí nad Orlicí, zajatému a popravenému v Arcu. 

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové
1.1.

vedoucí odboru ŠKCP organizačně zajistit předání ocenění dle bodu I. tohoto usnesení na slavnostním večeru města.

Termín: 29.10.2021

Předkladatel:Ing. Lucie Felgrová
Zpracovatel:Ing. Lucie Felgrová, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v komisi kulturní dne 17.5.2021
v Radě města Ústí nad Orlicí dne 7.6.2021
Vyjádření:

návrh na ocenění byl kulturní komisí doporučen

rada města vzala nominaci na vědomí - viz usnesení č. 1953/93/RM/2021 ze dne 7.6.2021

 

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

V souladu se schváleným Statutem pro udělení čestného občanství města Ústí nad Orlicí předkládá odbor ŠKCP zastupitelstvu města k projednání nominaci na ocenění čestné občanství města Ústí nad Orlicí.

Nominace byla dne 17.5.2021 projednána v kulturní komisi. Návrh na udělení tohoto ocenění byl kulturní komisí doporučen. 

Nominace, včetně zdůvodnění, je uvedena v příloze usnesení.

 

 

Materiál obsahuje: Příloha - Nominace čestné občanství_Ježek_anonymizovaná (Veřejná)
Přizváni: