Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
15. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 21.6.2021

OSS/1 - Návrh na schválení rozpočtového opatření v ORJ 8
I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se navyšují příjmy v závazném ukazateli Příspěvek příspěvkové organizaci Centrum sociální péče - odvod z odpisů  a zároveň se navyšují provozní výdaje v závazném ukazateli Příspěvek příspěvkové organizaci Centrum sociální péče ve výši 490 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9101/2021 v příloze usnesení.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Petře Brejšové
1.1.

vedoucí finančního odboru, realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 15.7.2021

Předkladatel:Mgr. Ivana Nečekalová
Zpracovatel:Mgr. Ivana Nečekalová, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí dne 14. 6. 2021
ve finančním výboru dne 15. 6. 2021
Vyjádření:

Rada města Ústí nad Orlicí souhlasí, viz usnesení číslo 1971/94/RM/2021 ze dne 14. 6. 2021.

 

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Odbor sociálních služeb předkládá žádost ředitelky CSP města Ústí nad Orlicí o zvýšení odpisů z důvodu technického zhodnocení výtahu v budově Na Pláni 1343 o 490 Kč. Z tohoto důvodu je předloženo ke schválení rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se navyšují příjmy v závazném ukazateli Příspěvek příspěvkové organizaci Centrum sociální péče - odvod z odpisů  a zároveň se navyšují provozní výdaje v závazném ukazateli Příspěvek příspěvkové organizaci Centrum sociální péče ve výši 490 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9101/2021.

Celkový odvod odpisů pro rok 2021 je 357.490 Kč.

Materiál obsahuje: Příloha - 2 - Rozpočtové opatření č. 9101/2021 (Veřejná)
Přizváni: