Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
15. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 21.6.2021

OŠKCP/7 - Návrh na udělení ocenění čestné občanství města Ústí nad Orlicí
I. Zastupitelstvo města uděluje

ocenění čestné občanství města Ústí nad Orlicí in memoriam Quido Kocianovi, nar. ░░░░ ░ , sochaři, přednímu představiteli českého umění na přelomu 19. a 20. století.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové
1.1.

vedoucí odboru ŠKCP organizačně zajistit předání ocenění dle bodu I. tohoto usnesení na slavnostním večeru města.

Termín: 29.10.2021

Předkladatel:Ing. Lucie Felgrová
Zpracovatel:Ing. Lucie Felgrová, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v komisi kulturní dne 17.5.2021
v Radě města Ústí nad Orlicí dne 7.6.2021
Vyjádření:

návrh na ocenění nebyl kulturní komisí doporučen

rada města vzala nominaci na vědomí - viz usnesení č. 1953/93/RM/2021 ze dne 7.6.2021

 

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

V souladu se schváleným Statutem pro udělení čestného občanství města Ústí nad Orlicí předkládá odbor ŠKCP zastupitelstvu města k projednání nominaci na ocenění čestné občanství města Ústí nad Orlicí.

Nominace byla dne 17.5.2021 projednána v kulturní komisi. Návrh na udělení tohoto ocenění nebyl kulturní komisí doporučen. 

Nominace, včetně zdůvodnění, je uvedena v příloze usnesení.

 

 

Materiál obsahuje: Příloha - Nominace čestné občanství_Kocian_anonymizovaná (Veřejná)
Přizváni: