Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
15. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 21.6.2021

OŠKCP/14 - Individuální dotace do oblasti památkové péče pro rok 2021
I. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční individuální dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí pro rok 2021 na projekt "Dotace na kulturní památku mimo památkovou zónu - Sanace podlah zasažených dřevomorkou v Bratrském sboru - nejstarším domě v Ústí nad Orlicí" a uzavření veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle příloh č. 1 a 2 k usnesení Sboru jednoty bratrské v Ústí nad Orlicí, se sídlem M. J. Kociana 53, Ústí nad Orlicí, IČO 44472749, ve výši 60.000 Kč.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové
1.1.

vedoucí odboru ŠKCP zajistit poskytnutí individuální účelové dotace včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 30.7.2021

Předkladatel:Ing. Lucie Felgrová
Zpracovatel:Ing. Lucie Felgrová, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí dne 7.6.2021
ve finančním výboru dne 15.6.2021
Vyjádření:

rada města doporučuje schválit - viz usnesení č. 1957/93/RM/2021 ze dne 7.6.2021

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Na základě předložené žádosti Sboru jednoty bratrské v Ústí nad Orlicí o poskytnutí individuální dotace je navrhováno schválit poskytnutí dotace na 2. etapu sanace podlahy u nemovité kulturní památky  - čp. 53 v Ústí nad Orlicí, která je nejstarší kamennou budovou ve městě (z roku 1555). Práce řeší havarijní stav podlahy, kterou využívá Rodinné centrum Srdíčko. Jedná se o pokračování započaté sanace v roce 2020 (v roce 2020 Sbor jednoty bratrské obdržel od města na tento účel dotaci ve výši 50.000 Kč).

Požadovaná výše dotace pro rok 2021 je 60.000 Kč.

Vlastníku objektu byla Radou Pardubického kraje schválena  pro rok 2021 dotace ve výši 70.000 Kč.

Dotace bude financována z nečerpaných finančních prostředků položky Dotační program - podpora údržby nemovitostí v městské památkové zóně rozpočtu ORJ 004 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace.

 

Materiál obsahuje: Příloha - č. 1 Žádost o individuální dotaci - čp. 53 Ústí nad Orlicí_anonymizovaná (Veřejná)
Příloha - č. 2 Vzorová smlouva individuální dotace (Veřejná)
Přizváni: