Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
15. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 21.6.2021

OŠKCP/16 - Dodatek č.1 ke zřizovacím listinám MŠ Klubíčko a ZŠ Komenského
I. Zastupitelstvo města schvaluje

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola KLUBÍČKO Ústí nad Orlicí, Dělnická 67, se sídlem Dělnická 67, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 750 17 318.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11, se sídlem Komenského 11, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 750 18 365.

III. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové
1.1.

vedoucí odboru ŠKCP zajistit vydání Dodatku č. 1 ke ZL MŠ KLUBÍČKO Ústí nad Orlicí, Dělnická 67 a Dodatku č. 1 ke ZL ZŠ Ústí nad Orlicí, Komenského 11.

Termín: 2.7.2021

Předkladatel:Ing. Lucie Felgrová
Zpracovatel:Ing. Lucie Felgrová, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí dne 24.5.2021
Vyjádření:

rada města doporučuje schválit - viz usnesení č. 1926/92/RM/2021 ze dne 24.5.2021

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Odborem rozvoje města Ústí nad Orlicí byla provedena investiční akce s názvem "Rekonstrukce komunikace mezi ulicemi Tvardkova a Dělnická". V rámci akce na prostranství před MŠ došlo k opravě chodníku a vzniku nových parkovacích míst. Po této úpravě, mezi MŠ Klubíčko a ZŠ Komenského na Štěpnici, vznikly po zaměření nové p.p.č. 1606/12 a 1608/60 v k.ú. Ústí nad Orlicí, které jsou již zapsány v katastru nemovitostí. Obě nové parcely vznikly z parcel, které mají školy svými zřizovacími listinami předány k hospodaření. Z tohoto důvodu svěřujeme školám dodatky ke ZL k hospodaření i nově vzniklé parcely.

Materiál obsahuje: Příloha - ZL MŠ Klubíčko (Veřejná)
Příloha - Dodatek č. 1 ke ZL MŠ Klubíčko (Veřejná)
Příloha - ZL ZŠ Komenského (Veřejná)
Příloha - Dodatek č. 1 ke ZL ZŠ Komenského (Veřejná)
Příloha - MŠ Klubíčko výpis z katastru nemovitostí (Veřejná)
Příloha - ZŠ Komenského výpis z katastru nemovitostí (Veřejná)
Přizváni: