Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
15. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 21.6.2021

OŠKCP/13 - Individuální finanční dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí pro rok 2021 - Římskokatolická církev
I. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí individuální finanční dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí pro rok 2021 ve výši 50.000 Kč Římskokatolické církvi - děkanství Ústí nad Orlicí, IČO 47501103, se sídlem Kostelní 19, Ústí nad Orlicí, na projekt  "Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - restaurování kamenných prvků průčelí", a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle příloh č. 1 a 2 k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové
1.1.

vedoucí odboru ŠKCP zajistit poskytnutí individuální účelové dotace včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 30.7.2021

Předkladatel:Ing. Lucie Felgrová
Zpracovatel:Ing. Lucie Felgrová, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí dne 17.5.2021
ve finančním výboru dne 15.6.2021
Vyjádření:

Rada města doporučuje schválit - viz usnesení č. 1907/91/RM/2021 ze dne 17.5.2021

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Na základě předložené žádosti Římskokatolické církve - děkanství Ústí nad Orlicí o poskytnutí individuální dotace je navrhováno schválit poskytnutí dotace na projekt "Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - restaurování kamenných prvků průčelí". Dotace je určena na spolufinancování II. etapy prací na restaurování kamenných prvků průčelí kostela a obnovu fasády. 

Celkové náklady na II. etapu projektu jsou vyčísleny na 1.886.751 Kč. Vlastník objektu obdrží dotaci ve výši 1.165.000 Kč z Programu regenerace MPZ pro rok 2021 z Ministerstva kultury ČR. V rámci tohoto Programu vlastník dále obdrží povinný podíl z rozpočtových prostředků města ve výši 46.132 Kč.

Vlastník objektu zároveň zažádal také o dotaci z prostředků Pardubického kraje ve výši 500.000 Kč.

Dotace bude financována z položky Dotace na spoluúčast v Programu regenerace MPZ rozpočtu ORJ 004 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace.

Materiál obsahuje: Příloha - č. 1 Vzorova_smlouva_individualni_dotace (Veřejná)
Příloha - č. 2 Zadost_o_individulani_dotace_cirkev_2021_anonymizovaná (Veřejná)
Přizváni: