Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
15. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 21.6.2021

TAJ/1 - Volba přísedící pro Okresní soud Ústí nad Orlicí
I. Zastupitelstvo města volí

v souladu s ustanovením § 64 odst.1,3 zákona č.6/2002 Sb., o soudech a soudcích paní S░░░░ H░░░░ ░ , nar.░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , přísedící Okresního soudu v Ústí nad Orlicí.


Předkladatel:Mgr. Gabriela Mánková
Zpracovatel:Mgr. Gabriela Mánková, Útvar personální a mzdové agendy
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí 17.5.2021
Rada města doporučuje zvolení - usnesení č. 1922/91/RM/2021
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Na základě žádosti pí H░░░░  a vyjádření předsedy okresního soudu JUDr. Andera předkládám návrh na volbu přísedící Okresního soudu v Ústí nad Orlicí.

Materiál obsahuje: Příloha - Vyjádření předsedy OS (Veřejná)
Přizváni: