Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
15. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 21.6.2021

MPO/5 - Směnná smlouva - část p.p.č. 856/5 v k.ú. Ústí nad Orlicí
I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření směnné smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako směnitelem 1, a R░░░░  a ░░░ L░░░░  Č░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , jako směnitelem 2. Předmětem smlouvy je směna p.p.č. 856/5 za p.p.č. 863/3 a p.p.č. 869/4 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí za kupní cenu ve výši 21.720 Kč ve prospěch směnitele 1, dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé
1.1.

vedoucí majetkoprávního odboru, zajistit uzavření smlouvy v daném termínu.

Termín: 31.7.2021

Předkladatel:Bc. Jana Kolomá
Zpracovatel:Eva Polakovičová, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

Projednáno v radě města dne 14.06.2021 usnesením č. 1988/94/RM/2021.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh usnesení.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Město Ústí nad Orlicí je vlastníkem p.p.č. 856/5 - trvalý travní porost o výměře 154 m2 v k.ú. Ústí nad Orlicí.

Manželé R░░░ a ░░░ L░░░ Č░░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░ jsou vlastníky p.p.č. 869/2 - trvalý travní porost o výměře 923 m2 a p.p.č. 863/2 - trvalý travní porost o výměře 131 m2 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí.

Jedná se o pozemky u ulice Cihlářská, dříve využívané jako zahrádky.   

Manželé Č░░░ požádali o prodej, případně směnu části p.p.č. 856/5 v k.ú. Ústí nad Orlicí, jelikož jsou vlastníky sousedních pozemků p.č. 869/2 a 869/3 v k.ú. Ústí nad Orlicí a chtějí na směněném pozemku vystavět betonové oplocení, které bude navazovat na vedlejší betonové oplocení z důvodu odhlučnění pozemku od místní komunikace. Zároveň ve své žádosti uvádějí, že na jejich p.p.č. 869/2 (následně při jednáních zjištěno, že i na p.p.č. 863/2) v k.ú. Ústí nad Orlicí je umístěná chodníková výsadba keřů a stromů, lavička a sakrální stavba ve vlastnictví města, která je zde umístěna bez souhlasu vlastníka pozemku, a proto navrhují zarovnání pozemků a kopírování stávajícího drátěného oplocení, kde bude zachována chodníková zeleň.  

Jedná se o směnu p.p.č. 856/5 o výměře 107 m2 odděleného na základě geometrického plánu č. 3058-317/2021 z majetku Města Ústí nad Orlicí za p.p.č. 863/3 o výměře 6 m2 odděleného na základě geometrického plánu č. 3058-317/2021 z majetku m. Č░░░░ ░ a p.p.č. 869/4 o výměře 5 m2 odděleného na základě geometrického plánu č. 3058-317/2021 z majetku m. Č░░░░ ░ vše v k.ú. Ústí nad Orlicí.

Kupní cena výše uvedených směňovaných pozemků je stanovená znaleckým posudkem č. 1414/09/2021 vyhotoveným Ing. Jiřím Šmokem, Vrbí 259, Žamberk. Cena obvyklá p.p.č. 856/5 je 25.680 Kč (tj. 240 Kč/m2), cena obvyklá p.p.č. 863/3 je 2.160 Kč (tj. 360 Kč/m2) a cena obvyklá p.p.č. 869/4 je 1.800 Kč (tj. 360 Kč/m2). Doplatek za rozdíl v kupní ceně ze strany m. Č░░░░ ░ ve prospěch Města Ústí nad Orlicí činí 21.720 Kč.

Stavební úřad nemá ke směně připomínek. Upozorňuje, že na p.p.č. 856/5 se nachází kanalizační řad. Zároveň informuje, že na předmětnou lokalitu je zpracována zastavovací studie "U Cihlářské", která navrhuje řešení zástavby v dané lokalitě. Žadatel byl seznámen s vedením kanalizačního řadu, na jehož užívání je zřízeno věcné břemeno pro společnost TEPVOS, spol. s r.o.

Odbor životního prostředí uvádí, že na pozemku je vzrostlá zeleň a přiklání se k upozornění stavebního úřadu a do systémového vyřešení prostoru prodej nedoporučuje.

Odbor rozvoje města nemá připomínek.

Na užívání pozemku je uzavřena smlouva o nájmu nemovitosti s Českým zahrádkářským svazem, Hřbitovní 218, Ústí nad Orlicí, o této skutečnosti byl žadatel informován. Směňovaný pozemek není v současné době ČZS užíván.

Majetkoprávní odbor uvádí, že se jedná o zbytkový pozemek, na jehož využití může mít zájem převážně vlastník sousedního pozemku. Vzhledem k velkému rozsahu věcného břemene na pozemku je zároveň jeho využití výrazně omezeno z důvodu umístění kanalizace a jejího ochranného pásma. Směnou pozemku by došlo k zarovnání linie chodníkové zeleně, která se v daném místě nachází, a zároveň také ke zcelení pozemků jednoho vlastníka.

Majetkoprávní odbor doplňuje informaci, že sousední p.p.č. 542/4 o výměře 5 m2 v k.ú. Ústí nad Orlicí, který zasahuje do chodníku, je ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR a je předmětem jednání o plánovaném majetkovém vypořádání pozemku s ŘSD.

Žadatel má s městem vyrovnané finanční vztahy ve lhůtě splatnosti.

Materiál obsahuje: Příloha - Fotografie (Veřejná)
Příloha - Geometrický plán (Veřejná)
Příloha - Katastrální mapa (Veřejná)
Příloha - Vlastnictví města (Veřejná)
Příloha - Znalecký posudek (Veřejná)
Příloha - Smlouva ČZS - nájem (Veřejná)
Příloha - Věcné břemeno - TEPVOS (Veřejná)
Příloha - Směnná smlouva (Veřejná)
Přizváni: