Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
15. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 21.6.2021

MPO/3 - Kupní smlouva - VITAL komplex s.r.o.
I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření kupní smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako prodávajícím, a VITAL komplex s.r.o., IČO: 08302766, Vrbová 539, Hylváty, 562 03 Ústí nad Orlicí, jako kupujícím. Předmětem smlouvy je prodej p.p.č. 3192 v k.ú. Ústí nad Orlicí za kupní cenu 2.359.500 Kč včetně DPH, dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé
1.1.

vedoucí majetkoprávního odboru, zajistit uzavření smlouvy v daném termínu.

 

Termín: 31.7.2021

Předkladatel:Bc. Jana Kolomá
Zpracovatel:Eva Polakovičová, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

Projednáno v radě města dne 24.05.2021 usnesením č. 1939/92/RM/2021.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh usnesení.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Město Ústí nad Orlicí je vlastníkem p.p.č. 3192 - ostatní plocha o výměře 1.035 m2 v k.ú. Ústí nad Orlicí. Jedná se o pozemek v bývalém areálu podniku PERLA 01.

Na prodej pozemku bylo zveřejněno výběrové řízení, do kterého byla předložena 1 nabídka společnosti VITAL komplex s.r.o., IČO: 08302766, Vrbová 539, Hylváty, 562 03 Ústí nad Orlicí s nabídkovou kupní cenou ve výši 1.950.000 Kč bez DPH, tj. 2.359.500 Kč včetně DPH.

Na základě výběrového řízení byla dne 10.03.2020 uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní. V souladu s budoucí smlouvou získal VITAL komplex s.r.o. dne 08.04.2021 pravomocné stavební povolení k realizaci stavby "Multifunkční budova v bývalém areálu Perla Ústí nad Orlicí".

Minimální kupní cena ve výběrovém řízení byla stanovena na základě znaleckého posudku ve výši 1.863.000 Kč + DPH, tedy 1.800 Kč/m2 + DPH.

Žadatel má s městem vypořádané finanční vztahy ve lhůtě splatnosti.

Materiál obsahuje: Příloha - Znalecký posudek (Veřejná)
Příloha - Katastrální mapa (Veřejná)
Příloha - Vlastnictví města (Veřejná)
Příloha - Smlouva o smlouvě budoucí kupní (Veřejná)
Příloha - Kupní smlouva (Veřejná)
Příloha - Stavební povolení - příloha kupní smlouvy (Veřejná)
Příloha - Příloha kupní smlouvy - úvod projektu (Veřejná)
Příloha - Situace stavby (Veřejná)
Příloha - Výzva k uzavření smlouvy (Veřejná)
Přizváni: