Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
15. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 21.6.2021

MPO/6 - Kupní smlouva - prodej p.p.č. 2026/9 v k.ú. Ústí nad Orlicí
I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření kupní smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako prodávajícím, a družstvem KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, IČO: 00032212, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako kupujícím. Předmětem smlouvy je prodej p.p.č. 2026/9 v k.ú. Ústí nad Orlicí za kupní cenu ve výši 192.500 Kč, dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé
1.1.

vedoucí majetkoprávního odboru, zajistit uzavření smlouvy v daném termínu. 

Termín: 31.7.2021

Předkladatel:Bc. Jana Kolomá
Zpracovatel:Eva Polakovičová, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

Projednáno v radě města dne 14.06.2021 usnesením č. 1989/94/RM/2021.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh usnesení.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Město Ústí nad Orlicí je vlastníkem p.p.č. 2026/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2 a p.p.č. 2026/9 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 105 m2, jedná se o pozemky u ulice Čs. Armády nad prodejnou KONZUM.   

Družstvo KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí požádalo o prodej výše uvedených pozemků za účelem zřízení vjezdu na parkoviště pro příjezd a přístup zákazníků do budoucích jednotek ve II. NP budovy čp. 1223, které plánují zřídit v rámci revitalizace celého objektu. Žádost s vizualizací objektu je přílohou tohoto návrhu usnesení. 

Zastupitelstvo města svým usnesením č. 364/14/ZM/2021 ze dne 19.04.2021 neschválilo záměr prodeje p.p.č. 2026/18 v k.ú. Ústí nad Orlicí.

K prodeji byl záměrem schválen pouze p.p.č. 2026/9 v k.ú. Ústí nad Orlicí. Celková kupní cena p.p.č. 2026/9 v k.ú. Ústí nad Orlicí je 192.500 Kč, cena se skládá z ceny obvyklé v místě a čase stanovené znalcem Ing. Jiřím Šmokem, Vrbí 259, 564 01 Žamberk, ve výši 189.000 Kč, tj. 1.800 Kč/m2 a z nákladů na vyhotovení znaleckého posudku ve výši 3.500 Kč.

Stavební úřad k prodeji p.p.č. 2026/9 nemá připomínek. 

Odbor životního prostředí upozorňuje, že na pozemku je vzrostlá zeleň, která má hodnotu, kterou by bylo vhodné uplatnit při prodeji pozemku. Dále uvádí, že přístup k parkovišti a tedy ztrátu zeleně by bylo vhodné kompenzovat a pak nemají připomínek k prodeji. 

Odbor rozvoje města nemá k prodeji připomínek. 

Majetkoprávní odbor uvádí, že hranice pozemku jsou přesně vymezeny geometrickým plánem č. 2778-386/2017 po dokončení stavby "Rekonstrukce ul. Čs. Armády v Ústí nad Orlicí" a že na p.p.č. 2026/18, který není předmětem prodeje, se nachází nově zrekonstruovaný chodník.

Žadatel má s městem vyrovnané finanční vztahy ve lhůtě splatnosti.

Materiál obsahuje: Příloha - Katastrální mapa (Veřejná)
Příloha - Vlastnictví města (Veřejná)
Příloha - Fotografie - KONZUM (Veřejná)
Příloha - GP - kolaudace rekonstrukce Čs. armády (Veřejná)
Příloha - Znalecký posudek (Veřejná)
Příloha - Kupní smlouva (Veřejná)
Přizváni: