Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
15. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 21.6.2021

MPO/7 - Kupní a darovací smlouva - BYTOVÉ DRUŽSTVO V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření kupní a darovací smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako prodávajícím a dárcem, a BYTOVÝM DRUŽSTVEM V ÚSTÍ NAD ORLICÍ, IČO: 25926357, Chodská 1115, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako kupujícím a obdarovaným. Předmětem smlouvy je darování spoluvlastnického podílu 3546/10000 na budově s číslem popisným 1441, 1442 stojící na st.p.č. 3536/1 a spoluvlastnického podílu 3546/10000 na budově s číslem popisným 1443, 1444 stojící na st.p.č. 3537/1 a prodej st.p.č. 3536/1 a st.p.č. 3537/1 vše v obci, části obce a k.ú. Ústí nad Orlicí za kupní cenu ve výši 250.500 Kč, dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé
1.1.

vedoucí majetkoprávního odboru, zajistit uzavření smlouvy v daném termínu. 

Termín: 31.7.2021

Předkladatel:Bc. Jana Kolomá
Zpracovatel:Eva Polakovičová, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

Projednáno v radě města dne 14.06.2021 usnesením č. 1990/94/RM/2021.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh usnesení.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Město Ústí nad Orlicí je vlastníkem st.p.č. 3536/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 867 m2, st.p.č. 3537/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 803 m2 a spoluvlastnického podílu 3546/10000 na budově s č.p. 1441, 1442 a spoluvlastnického podílu 3546/10000 na budově s č.p. 1443, 1444 vše v obci, části obce a k. ú. Ústí nad Orlicí. Jedná se o bytové domy v ulici Popradská 1441, 1442 a 1443, 1444 a stavební pozemky pod těmito domy. 

O převod výše uvedených nemovitých věcí požádalo Bytové družstvo v Ústí nad Orlicí, IČO: 25926357, Chodská 1115, 562 06 Ústí nad Orlicí na základě uzavřené smlouvy o sdružení investorů ze dne 02.11.1999, která zavazuje Město Ústí nad Orlicí v čl. VI. k převodu nemovitých věcí do 20 let a šesti měsíců ode dne kolaudace. Kolaudační rozhodnutí čj. 12184/00/STÚ/1628/330/Ma nabylo právní moci 15.11.2000. Tato lhůta končí 15.05.2021. Žadatel byl informován, že uzavření příslušné smlouvy je možné až po splnění všech zákonných podmínek pro převod nemovitých věcí z vlastnictví územně samosprávných celků, a to po projednání příslušné smlouvy v zastupitelstvu města a to po předchozím zveřejnění záměru na úřední desce.

Převod spoluvlastnického podílu na budově s č.p. 1441, 1442 a 1443, 1444 má být dle smlouvy oceněn ve výši nákladů spojených s tímto převodem. Tyto náklady jako např. náklady na znalecký posudek, na daň z převodu nemovitostí, na zpracování smlouvy nebo na správní poplatek za vklad do katastru apod., již pro vyhotovení smluv v roce 2021 není nutné hradit, jelikož došlo ke změnám v zákonech a není nutné vyhotovovat znalecký posudek, daň z převodu nemovitostí již neexistuje, vyhotovení smluv nebude zadáno externě a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí se řeší ve smlouvě samostatně nikoliv v kupní ceně. Účetní zůstatková cena těchto spoluvlastnických podílů na obou domech je 9.974.512 Kč.

Kupní cena pozemků je dle smlouvy dohodnuta ve výši 150 Kč/m2. U st.p.č. 3536/1 o výměře 867 m2 je cena 130.050 Kč a u st.p.č. 3537/1 o výměře 803 m2 je cena 120.450 Kč. Celkem za oba pozemky je to 250.500 Kč.

Odchylka od ceny tržní je zdůvodněna tím, že prodej vychází ze smluvního závazku dle platné smlouvy o sdružení investorů uzavřené dne 02.11.1999. Tato smlouva byla uzavřena za účelem veřejného zájmu uspokojení potřeb bydlení občanů města se státní investiční dotací "Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury".

Návrh usnesení byl projednán s právníkem města Mgr. Marianem Radou a právníkem Bytového družstva v Ústí nad Orlicí JUDr. Karlem Koštou.

Žadatel má s městem vyrovnané finanční vztahy ve lhůtě splatnosti.

Materiál obsahuje: Příloha - Katastrální mapa (Veřejná)
Příloha - Vlastnictví města (Veřejná)
Příloha - Smlouva o sdružení investorů (Veřejná)
Příloha - Kolaudace (Veřejná)
Příloha - Dohoda o určení spoluvlastnických podílů (Veřejná)
Příloha - List vlastnictví 1441-1444 (Veřejná)
Příloha - List vlastnictví st. 3536/1 (Veřejná)
Příloha - List vlastnictví st. 3537/1 (Veřejná)
Příloha - Kupní a darovací smlouva (Veřejná)
Přizváni: