Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
15. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 21.6.2021

MPO/8 - Kupní smlouva na prodej p.p.č. 2199/19 v k.ú. Ústí nad Orlicí
I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření kupní smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako prodávajícím, a R░░░░ a Z░░░░ J░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  jako kupujícím. Předmětem smlouvy je prodej p.p.č. 2199/19 v k.ú. Ústí nad Orlicí za kupní cenu ve výši 46.590 Kč, dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé
1.1.

vedoucí majetkoprávního odboru, zajistit uzavření smlouvy v daném termínu.  

Termín: 31.7.2021

Předkladatel:Bc. Jana Kolomá
Zpracovatel:Eva Polakovičová, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

Projednáno v radě města dne 14.06.2021 usnesením č. 1991/94/RM/2021.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh usnesení.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Projednávání tohoto bodu souvisí s bodem MPO/9 - Kupní smlouva na prodej p.p.č. 2199/18, 2199/20 a 2467/5 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí pro kupujícího J░░░ B░░░░ ░ .

Město Ústí nad Orlicí je vlastníkem p.p.č. 2199/18 - ostatní plocha o výměře 118 m2 a  p.p.č. 2199/5 - trvalý travní porost o výměře 922 m2 a p.p.č. 2467/3 - ostatní plocha o výměře 412 m2 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí, jedná se o zahradu u ulice Pod Horou.  

O prodej části p.p.č. 2199/5 požádali manželé R░░░ a Z░░░░ J░░░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ za účelem rozšíření zahrady u rodinného domu. Jedná se o novou aktualizovanou žádost upravenou na základě jednání s žadateli a s vlastníkem sousední nemovitosti. Předchozí záměr prodeje části p.p.č. 2199/5 a části p.p.č. 2199/18 v k.ú. Ústí nad Orlicí neschválilo Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí dne 22.06.2020 usnesením č. 262/10/ZM/2020.

Předmětem prodeje ve prospěch m. J░░░░ ░░ je nově oddělený p.p.č. 2199/19 o výměře 174 mv k.ú. Ústí nad Orlicí, který byl oddělen na základě geometrického plánu č. 3050-39/2021.

Celková kupní cena je stanovená ve výši 46.590 Kč a skládá se z ceny obvyklé v místě a čase stanovené na základě znaleckého posudku č. 5098/178/2021 vyhotoveného Ing. Alexandrem Mikulášem, Na Hrázi 180, Dlouhá Třebová po zaokrouhlení ve výši 44.170 Kč (tj. cca 253,87 Kč/m2) a z nákladů na vyhotovení znaleckého posudku ve výši 2.420 Kč.

P.p.č. 2199/5 v k.ú. Ústí nad Orlicí je v současné době pronajatý. Nájemce pan O░░░ P░░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ souhlasí s prodejem části pozemku. 

Stavební úřad nemá k prodeji připomínek. Uvádí, že v územním plánu se pozemky nachází v ploše BV - bydlení v rodinných domech.

Odbor rozvoje města a odbor životního prostředí nemají k prodeji připomínek.

Žadatelé mají s městem vyrovnané finanční vztahy ve lhůtě splatnosti.

Materiál obsahuje: Příloha - Katastrální mapa (Veřejná)
Příloha - Vlastnictví města (Veřejná)
Příloha - Geometrický plán (Veřejná)
Příloha - Znalecký posudek (Veřejná)
Příloha - Kupní smlouva (Veřejná)
Přizváni: