Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
15. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 21.6.2021

SMM/1 - Převod členských podílů v bytovém družstvu vztahujících se k družstevním bytům
I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření Smlouvy o převodu členského podílu v bytovém družstvu vztahujícího se k družstevnímu bytu ev. č. 4 v domě čp. 1287, ulice Popradská v Ústí nad Orlicí, mezi Městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, jako převodcem a panem Š░░░░ ░ T░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , jako nabyvatelem, za kupní cenu 1.411.001 Kč, dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření Smlouvy o převodu členského podílu v bytovém družstvu vztahujícího se k družstevnímu bytu ev. č. 1 v domě čp. 1284, ulice Na Pláni v Ústí nad Orlicí, mezi Městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, jako převodcem a paní Mgr. I░░░░ B░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jako nabyvatelem, za kupní cenu 1.761.999 Kč, dle přílohy k usnesení ZM.

III. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Jiřímu Hruškovi
1.1.

vedoucímu odboru správy majetku města, administrativně zajistit uzavření smluv o převodu členských podílů v bytovém družstvu uvedených v bodě I. a II. tohoto usnesení.

Termín: 12.7.2021

Předkladatel:Ing. Jiří Hruška
Zpracovatel:Olga Skalická, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

RM doporučuje ZM schválit toto usnesení.

Projednáno v RM dne 14.6.2021, usnesením č. 1978/94/RM/2021.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Odbor správy majetku města předkládá zastupitelstvu města Smlouvy o převodu členského podílu v bytovém družstvu vztahujícího se k družstevnímu bytu:

  • ev. č. 4 v domě čp. 1287, ulice Popradská v Ústí nad Orlicí, s panem Š░░░░ T░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ,
  • ev. č. 1 v domě čp. 1284, ulice Na Pláni v Ústí nad Orlicí, s paní Mgr. I░░░░ B░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ,  kde kupní ceny za  byty budou uhrazeny dle podmínek vyhlášených v záměru prodeje (převodu členského podílu v bytovém družstvu vztahujícího se k družstevnímu bytu).

Záměr prodeje dvou družstevních bytů byl zveřejněn na úřední desce od 24.3.2021 - 28.5.2021, dále byl zveřejněn v Ústeckých listech a na www.reality.cz.

Dle vyhodnocení obálkové metody - zápisu ze dne 28.5.2021, na byt:

č. 4 o velikosti 1+1 v ulici Popradská čp. 1287, podal nejvyšší nabídku pan Š░░░ T░░  ve výši 1.411.001 Kč (nejnižší kupní cena byla stanovena na částku 1.200.000 Kč), se zájemcem bude uzavřena smlouva o převodu členského podílu, 

č. 1 o velikosti 2+1 v ulici Na Pláni čp. 1284, podala nejvyšší nabídku paní Mgr. I░░░ B░░░ ve výši 1.761.999 Kč (nejnižší kupní cena byla stanovena na částku 1.600.000 Kč), se zájemkyní bude uzavřena smlouva o převodu členského podílu.

Vyhodnocení obálkové metody - zápis komise pro stanovení pořadí došlých nabídek, je přílohou této zprávy.

 

 

Materiál obsahuje: Příloha - Zápis komise pro stanovení pořadí nabídek - anonymizovaná (Veřejná)
Příloha - Návrh smlouvy o převodu Popradská čp. 1287 - anonymizovaná (Veřejná)
Příloha - Návrh smlouvy o převodu Na Pláni čp. 1284 - anonymizovaná (Veřejná)
Přizváni: