Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
5. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 24.4.2023

MěP/1 - Zhodnocení bezpečnostní situace ve městě Ústí nad Orlicí za rok 2022
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

zhodnocení bezpečnostní situace za rok 2022 města Ústí nad Orlicí, dle příloh k usnesení ZM.


Předkladatel:Bc. Milan Kalous
Zpracovatel:Bc. Milan Kalous, Městská policie
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí dne 17. 4. 2022
Vyjádření:

viz usnesení č. 424/19/RM/2023

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

V příloze jsou předloženy k projednání zprávy v rámci Zhodnocení bezpečnostní situace za rok 2022 ve městě Ústí nad Orlicí z pohledu Městské policie Ústí nad Orlicí a Policie ČR.

Radou města dne 17. 4. 2022 byla projednána Zpráva o činnosti Městské policie Ústí nad Orlicí za rok 2022.

Materiál obsahuje: Příloha - Zpráva o činnosti MP ÚO za rok 2022 (Veřejná)
Přizváni: