Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
5. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 24.4.2023

MPO/2 - Kupní smlouva - výkup p.p.č. 3210 a 3211 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí
I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření kupní smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako kupujícím, a  M░░░░ B░░░░ ░░░░ ░░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░ , jako prodávajícím. Předmětem smlouvy je prodej p.p.č. 3210 a 3211 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí za kupní cenu ve výši 15.138 Kč, dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Bc. Janě Konečné
1.1.

vedoucí majetkoprávního odboru, zajistit uzavření smlouvy v daném termínu. 

Termín: 31.5.2023

Předkladatel:Bc. Jana Konečná
Zpracovatel:Collinová Eva, majetkoprávní odbor
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

Projednáno v radě města dne 17.04.2023 usnesením č. 402/19/RM/2023.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení. 

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Z důvodu nesouladu stavu evidovaného v katastru nemovitostí a skutečného stavu bylo provedeno zaměření místní komunikace Zahradní. Při zaměření pozemku bylo mimo jiné zjištěno, že na základě oddělovacího geometrického plánu č. 2948-358/2020 byly ze st.p.č. 416/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 122 m2 v k.ú. Ústí nad Orlicí ve vlastnictví pana M░░░░ B░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ odděleny 2 pozemky, z nichž jeden je pod místní komunikací a druhý je veřejné prostranství - krajnice místní komunikace. Jedná se o pozemky v ulici Zahradní.  

Za účelem narovnání majetkoprávního vztahu výkupem nově odděleného pozemku p.č. 3210 o výměře 8 m2 a pozemku p.č. 3211 o výměře 10 m2 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí byl pan M░░░ B░░░ požádán o prodej nově oddělených pozemků sloužících k veřejnému užívání. 

Celková kupní cena je 15.138 Kč. Kupní cena je stanovená v souladu s oceňovací vyhláškou č. 441/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve výši základní ceny za m2 pozemku v k.ú. Ústí nad Orlicí s platností od 01.01.2023 ve výši 841 Kč/m2.

Prodávající má s městem vyrovnané finanční vztahy ve lhůtě splatnosti.

Materiál obsahuje: Příloha - Kupní smlouva (Veřejná)
Příloha - Geometrický plán (Veřejná)
Příloha - Katastrální mapa (Veřejná)
Příloha - Vlastnictví města (Veřejná)
Příloha - Fotografie pozemku (Veřejná)
Přizváni: