Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
5. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 24.4.2023

MPO/4 - Záměr prodeje p.p.č. 2340/7 v k.ú. Ústí nad Orlicí
I. Zastupitelstvo města neschvaluje

záměr prodeje p.p.č. 2340/7 v k.ú. Ústí nad Orlicí na základě žádosti V░░░░ D░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Bc. Janě Konečné
1.1.

vedoucí majetkoprávního odboru, informovat žadatele o rozhodnutí zastupitelstva města v daném termínu.

Termín: 12.5.2023

Předkladatel:Bc. Jana Konečná
Zpracovatel:Collinová Eva, majetkoprávní odbor
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

Projednáno v radě města dne 17.04.2023 usnesením č. 404/19/RM/2023.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje. 

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Město Ústí nad Orlicí je vlastníkem p.p.č. 2340/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 179 m2 v k.ú. Ústí nad Orlicí. Jedná se o chodník a parkoviště v ulici Příkopy.      

O prodej pozemku požádala pí V░░░░ D░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , která je vlastníkem sousedního domu č.p. 262, ve kterém provozuje penzion, bar a kavárnu Honey cafe bar. Pozemek by chtěla využít jako parkovací plochu pro vozidla ubytovaných osob v penzionu Honey cafe bar.

Stavební úřad s prodejem nesouhlasí. Na pozemku se nachází chodník a veřejná parkovací stání. Zároveň by případným prodejem došlo k zamezení přístupu na městský pozemek p.č. 3163 a pozemek p.č. 360, který je v soukromém vlastnictví.

Odbor rozvoje města s prodejem nesouhlasí. Jedná se o veřejný prostor s parkovacími místy, kterých je v centru nedostatek.

Odbor životního prostředí s prodejem nesouhlasí a uvádí, že na pozemku je také veřejná zeleň, jejíž pořízení a údržba si vyžádala nemalé finanční prostředky.

Majetkoprávní odbor nesouhlasí s prodejem p.p.č. 2340/7 ani s případným prodejem části p.p.č. 2340/7, jelikož se nejedná o pozemek pro město neupotřebitelný, neefektivní ani primárně určený k prodeji. V současné době je na části p.p.č. 2340/7 umístěn chodník, který je součástí místních komunikací. Užívání místních komunikací podléhá zákonu o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., vlastníkem místních komunikací dle tohoto zákona je vždy obec. Prodejem by došlo k nesouladu vlastnictví pozemku a na ní umístěné stavby místní komunikace. Na zbývající části pozemku p.p.č. 2340/7 je veřejné parkoviště v parkovacím systému Města Ústí nad Orlicí vymezené ve dnech pondělí až pátek od 07:00 - 17:00 h a v sobotu od 08:00 - 12:00 h ke krátkodobému parkování s parkovacím kotoučem po dobu 30 min. zdarma.  

Žadatelka má s městem vyrovnané finanční vztahy ve lhůtě splatnosti.

Materiál obsahuje: Příloha - Žádost o prodej (Veřejná)
Příloha - Katastrální mapa (Veřejná)
Příloha - Vlastnictví města (Veřejná)
Příloha - Fotografie pozemku (Veřejná)
Přizváni: