Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
5. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 24.4.2023

TAJ/1 - Návrh na delegování zástupce města na jednatele společnosti EKOLA České Libchavy s.r.o.
I. Zastupitelstvo města navrhuje
1.

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), odvolání pana Ing. Michala Kokuly, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ z funkce jednatele obchodní společnosti EKOLA České Libchavy s.r.o., IČ: 49813862, se sídlem České Libchavy čp. 172, 561 14 České Libchavy.

2.

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  pana Ing. Martina Brodského, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do funkce jednatele obchodní společnosti EKOLA České Libchavy s.r.o., IČ: 49813862, se sídlem České Libchavy čp. 172, 561 14 České Libchavy.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Jiřímu Hruškovi
1.1.

vedoucímu odboru správy majetku města, provést příslušné úkony dle bodu I. tohoto rozhodnutí.

Termín: 28.4.2023

2. Jiřímu Preclíkovi
2.1.

zástupci města Ústí nad Orlicí, který bude přítomen na jednání valné hromady společnosti, navrhnout pana Ing. Martina Brodského do předmětné pozice a hlasovat pro jeho jmenování.

Termín: 28.4.2023

Předkladatel:Mgr. Gabriela Mánková
Zpracovatel:Bc. Gabriela Krátká, DiS., kancelář tajemníka
Materiál projednán:
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Na základě dohody koaličních stran je zastupitelstvu města předložen návrh na delegování nového zástupce města na pozici jednatele společnosti EKOLA České Libchavy s.r.o.

Za nového zástupce je navržen Ing. Martin Brodský a současně je předložen návrh na odvolání stávajícího jednatele společnosti Ing. Michala Kokuly.

 

Řádná Valná hromada společnosti EKOLA České Libchavy s.r.o. se uskuteční 28. 4. 2023.

Materiál obsahuje: Příloha - Souhlas (Veřejná)
Přizváni: