Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
5. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 24.4.2023

SMM/2 - Směrnice pro nakládání s byty ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí, nebo ke kterým má město Ústí nad Orlicí dispoziční právo
I. Zastupitelstvo města schvaluje

Směrnici pro nakládání s byty ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí, nebo ke kterým má město Ústí nad Orlicí dispoziční právo, dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Jiřímu Hruškovi
1.1.

vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit podepsání směrnice. 

Termín: 30.6.2023

Předkladatel:Ing. Jiří Hruška
Zpracovatel:Bc. Alena Hudečková, Odbor správy majetku města
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený návrh usnesení.

Projednáno v RM dne 17. 4. 2023 usnesením č. 423/19/RM/2023. 

 

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Odbor správy majetku města předkládá zastupitelstvu města návrh revidované Směrnice pro nakládání s byty ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí, nebo ke kterým má město Ústí nad Orlicí dispoziční právo.

Úprava směrnice spočívá především v doplnění domu Na Pláni čp. 1343 do skupiny bytů 5, tj. byty zvláštního určení. Správa tohoto bytového domu přechází od 1. 7. 2023 pod správce ne/bytového fondu města společnost TEPVOS, spol. s r. o. (původně majetek svěřen Centru sociální péče). 

Další změnou je vypuštění části věty ve čl. III. odst. 3.5.2., která se týká možnosti uzavření nájemní smlouvy s Nemocnicí Pardubického kraje, a. s. Orlickoústecká nemocnice, u bytů ve skupině 4. Možnost uzavření nájemní smlouvy s právnickou osobou u této skupiny zůstává.

Změny jsou v příloze č. 2 červeně zvýrazněny.

Materiál obsahuje: Příloha - Směrnice aktuální (Veřejná)
Příloha - Směrnice 2023-úpravy (Veřejná)
Příloha - Směrnice-čistopis (Veřejná)
Přizváni: