Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
5. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 24.4.2023

OŠKCP/1 - Program regenerace MPZ v roce 2023 - dotace z ministerstva kultury a finanční podíl města
I. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí dotace ve výši 59.594 Kč z rozpočtu města Ústí nad Orlicí jako povinný podíl města v rámci Programu regenerace městských památkových zón na rok 2023 Náboženské obci Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě, IČ 61239062, určené na projekt Obnova oken a okenních výplní, obnova balkónových dveří - II. etapa u Měšťanského domu čp. 104 v Ústí nad Orlicí.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové
1.1.

vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, doložit Ministerstvu kultury schválení dotace - povinného podílu města dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 31.5.2023

Předkladatel:Ing. Lucie Felgrová
Zpracovatel:Ing. Lucie Felgrová, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v komisi pro urbanismus, architekturu, životní prostředí a regeneraci MPZ dne 24.3.2023
v Radě města Ústí nad Orlicí dne 3.4.2023
ve finančním výboru dne 19.4.2023
Vyjádření:

rada města doporučuje schválit - viz usnesení č. 368/18/RM/2023 ze dne 3.4.2023

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Na základě rozhodnutí Ústřední komise MK pro Program regenerace MPR a MPZ na rok 2023 byla městu Ústí nad Orlicí přislíbena dotace ve výši 880.000 Kč.

 

Příslušnou částku lze využít na obnovu objektů zařazených do Programu v roce 2023 - viz Rekapitulace akcí obnovy v příloze č. 1. Dotace je určena na stavební obnovu a restaurování kulturních památek, a to na základě Podmínek přiznání příspěvku z Programu v roce 2023. Vlastníci kulturních památek (církev, FO) předložili městu v termínu do 24. března 2023 formuláře souhrnných přehledů včetně všech povinných dokladů. Město předloží ministerstvu kultury písemnou žádost o poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu v Programu 2023 se všemi souhrnnými přehledy akcí obnovy kulturních památek, včetně všech povinných dokladů, a to v termínu do 6. dubna 2023.

Závazné finanční podíly dotčených subjektů na akci obnovy kulturní památky se stanovují takto:

                       

 žadatel - příjemce dotacežadatel - příjemce dotace
Zdroj FPměsta, krajeFO, PO, církve
Prostředky vlastníkamin. 50 %min. 40 %
Rozpočet města0min. 10 %
Prostředky z Programumax. 50 %max. 50 %

 

Na základě projednání s vlastníky kulturních památek v památkové zóně a projednání v Komisi pro urbanismus, architekturu, životní prostředí a regeneraci MPZ byly z předložených návrhů uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení vybrány 2 projekty:

1) Obnova střešního pláště na objektu Měšťanského domu čp. 7, Mírové náměstí, Ústí nad Orlicí (budova městského úřadu)

Dotace na výměnu střešní krytiny, klempířských prvků, střešních oken a opravu krovu z Programu regenerace pro tento objekt činí 588.000 Kč. Celkové náklady na výše uvedenou akci budou známé po ukončeném procesu výběrového řízení. 

2) Obnova oken a okenních výplní, obnova balkónových dveří na objektu Měšťanského domu čp. 104, Ústí nad Orlicí - II. etapa

Celkové náklady na II. etapu výše uvedené akce činí 595.937 Kč. Z toho dotace MK ČR ve výši 292.000 Kč.

Finanční podíl města ve výši 59.594 Kč činí 10 % z celkových nákladů na obnovu oken a podíl vlastníka činí 244.343 Kč.

Výše dotací, včetně závazných finančních podílů města určených z celkových uznatelných nákladů těchto akcí obnovy, je uvedena v příloze č. 2 tohoto usnesení.

 

Finanční plnění podílu města ve výši 59.594 Kč bude kryto z rozpočtu města na rok 2023, ORJ - 4 - Program regenerace MPZ.

 

Dotace bude poskytnuta na základě smlouvy, a to následně po poskytnutí dotace Rozhodnutím Ministerstva kultury městu Ústí nad Orlicí.

Materiál obsahuje: Příloha - č.1 Rekapitulace_akci_obnovy_2023 (Veřejná)
Příloha - č.2 Rozdeleni_kvoty_REGENERACE_2023 (Veřejná)
Přizváni: