Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
5. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 24.4.2023

MPO/1 - Kupní smlouva - prodej p.p.č. 724 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí
I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření kupní smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako prodávajícím, a M░░░░ ░ N░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , podílem 1/2 a M░░░░ H░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , podílem 1/2, jako kupujícími. Předmětem smlouvy je prodej p.p.č. 724 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí za kupní cenu ve výši 216.935 Kč, dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Bc. Janě Konečné
1.1.

vedoucí majetkoprávního odboru, zajistit uzavření smlouvy v daném termínu.

Termín: 31.5.2023

Předkladatel:Bc. Jana Konečná
Zpracovatel:Collinová Eva, majetkoprávní odbor
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

Projednáno v radě města dne 03.04.2023 usnesením č. 358/18/RM/2023.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Město Ústí nad Orlicí je vlastníkem p.p.č. 724 - zahrada o výměře 573 m2 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí. Jedná se o pozemek v městské části Václavov. 

O prodej p.p.č. 724 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí požádala pí M░░░░ N░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ za účelem přístupu a zahrady k domu č.p. 59 na st.p.č. 180 vše v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí. Následně se po dohodě k její žádosti připojil pan M░░░  H░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ . M. N░░░░ a M. H░░░ jsou podílovými spoluvlastníky každý podílem 1/2 na st.p.č. 180, jehož součástí je dům č.p. 59, vše v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí. 

Celková kupní cena je stanovena ve výši 216.935 Kč, jedná se o součet ceny obvyklé v místě a čase ve výši 212.700 Kč (tj. 371,20 Kč/m2) stanovené znaleckým posudkem (viz příloha) a nákladů na vyhotovení znaleckého posudku ve výši 4.235 Kč. 

Osadní výbor pro část města Černovír, stavební úřad, odbor rozvoje města a odbor životního prostředí nemají k prodeji do podílového spoluvlastnictví připomínek.

Žadatelé mají s městem vypořádané finanční vztahy ve lhůtě splatnosti.

Materiál obsahuje: Příloha - Kupní smlouva (Veřejná)
Příloha - Katastrální mapa (Veřejná)
Příloha - Vlastnictví města (Veřejná)
Příloha - Žádost o prodej (Veřejná)
Příloha - Žádost - příloha (Veřejná)
Příloha - Žádost o prodej - doplnění (Veřejná)
Příloha - Fotografie (Veřejná)
Příloha - Znalecký posudek (Veřejná)
Přizváni: