Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
5. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 24.4.2023

OŠKCP/2 - Návrh na rozdělení dotací z dotačního programu Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2023
I. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2023 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 2 a 3 k usnesení ZM SPOUSTI - Spolku pro organické Ústí, sídlem Ústí nad Orlicí, Na Štěpnici 1272, IČO 26573466, ve výši 55.000 Kč.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové
1.1.

vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, zajistit poskytnutí schválené finanční dotace z dotačního programu Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2023 dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 31.5.2023

Předkladatel:Ing. Lucie Felgrová
Zpracovatel:Ing. Lucie Felgrová, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v komisi kulturní a školské 16.3.2023
v Radě města Ústí nad Orlicí dne 3.4.2023
ve finančním výboru dne 19.4.2023
Vyjádření:

kulturní a školská komise doporučuje schválit

rada města doporučuje schválit - viz usnesení č. 364/18/RM/2023 ze dne 3.4.2023

 

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Odbor ŠKCP předkládá zastupitelstvu města k projednání návrh na rozdělení dotací z dotačního programu Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2023.

 

Rada města projednala návrh kulturní a školské komise a doporučila rozdělení dotací z tohoto dotačního programu, jak je uvedeno v návrhu usnesení a v přílohách.

Do rozhodovací kompetence zastupitelstva města spadá pouze žádost spolku SPOUSTI - Spolku pro organické Ústí na projekt MFF Jeden svět v Ústí nad Orlicí.

 

Ve schváleném rozpočtu ORJ 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace bylo na tento dotační program pro rok 2023 vyčleněno 600.000 Kč. Komisí, resp. radou města bylo navrženo rozdělení dotací ve výši 600.000 Kč.

Materiál obsahuje: Příloha - č. 1 - Informace o dotacích 2023 schválených RM_kulturní aktivity (Veřejná)
Příloha - č. 2 - Návrh dotační program kulturní aktivity 2023 ZM (Veřejná)
Příloha - č. 3 - Vzorová smlouva o poskytnutí dotace (Veřejná)
Přizváni: