Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
5. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 24.4.2023

SÚ/1 - Návrh na vydání Změny č. 3 územního plánu Ústí nad Orlicí - plocha ZDH02.
I. Zastupitelstvo města schvaluje

zařazení plochy ZDH02 v k.ú. Dolní Houžovec, navržený způsob využití BV - bydlení v rodinných domech – venkovské, do Změny č. 3 územního plánu Ústí nad Orlicí.


Předkladatel:Petr Marčík
Zpracovatel:Lukáš Franz, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

Rada města svým usnesením č. 432/19/RM/2023 ze dne 17.4.2023 doporučuje schválit

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Stavební úřad předkládá zastupitelstvu města k projednání změnu územního plánu Ústí nad Orlicí - plochu ZDH02. Plocha ZDH02 řeší změnu funkčního využití pozemku p.p.č. 372/1 (část) v katastrálním území Dolní Houžovec v obci Ústí nad Orlicí z plochy NS - plochy smíšeného nezastavěného území do plochy BV - bydlení v rodinných domech - venkovské za účelem výstavby rodinného domu. Navrhovatelem změny je ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

Podrobná důvodová zpráva k předmětné změně je uvedena u bodu SÚ/8.

Materiál obsahuje: Příloha - Hlavní výkres změny č. 3 (Veřejná)
Přizváni: