Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
5. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 24.4.2023

SÚ/2 - Návrh na vydání Změny č. 3 územního plánu Ústí nad Orlicí - plocha ZH05d.
I. Zastupitelstvo města schvaluje

zařazení plochy ZH05d v k.ú. Hylváty, lokalita ul. Třebovská, navržený způsob využití BI - bydlení v rodinných domech - městské a příměstské a PV - veřejná prostranství, do Změny č. 3 územního plánu Ústí nad Orlicí.


Předkladatel:Petr Marčík
Zpracovatel:Lukáš Franz, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

Rada města svým usnesením č. 433/19/RM/2023 ze dne 17.4.2023 doporučuje schválit

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Stavební úřad předkládá zastupitelstvu města k projednání změnu územního plánu Ústí nad Orlicí - plochu ZH05d. Plocha ZH05d řeší změnu funkčního využití pozemků p.p.č. 536/1, p.p.č. 536/18 až 31, p.p.č. 535, p.p.č. 533/2 v katastrálním území Hylváty v obci Ústí nad Orlicí z plochy VD - výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba do plochy BI - bydlení v rodinných domech - městské a příměstské a PV - veřejná prostranství za účelem výstavby rodinných domů. Navrhovatelem změny je spol. Agrostav Ústí nad Orlicí, a.s., Lochmanova 1400, 562 01 Ústí nad Orlicí.

Podrobná důvodová zpráva k předmětné změně je uvedena u bodu SÚ/8.

Materiál obsahuje: Příloha - Hlavní výkres změny č. 3 (Veřejná)
Přizváni: