Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
5. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 24.4.2023

SÚ/3 - Návrh na vydání Změny č. 3 územního plánu Ústí nad Orlicí - plocha ZU09.
I. Zastupitelstvo města schvaluje

zařazení plochy ZU09 v k.ú. Ústí nad Orlicí, lokalita ul. Lázeňská, navržený způsob využití BV - bydlení v rodinných domech – venkovské, do Změny č. 3 územního plánu Ústí nad Orlicí.


Předkladatel:Petr Marčík
Zpracovatel:Lukáš Franz, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

Rada města svým usnesením č. 434/19/RM/2023 ze dne 17.4.2023 doporučuje schválit

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Stavební úřad předkládá zastupitelstvu města k projednání změnu územního plánu Ústí nad Orlicí - plochu ZU09. Plocha ZU09 řeší změnu funkčního využití pozemků p.p.č. 2199/2, p.p.č. 2199/8 v katastrálním území a obci Ústí nad Orlicí z plochy ZS - zeleň - soukromá a vyhrazená do plochy BV - bydlení v rodinných domech - venkovské za účelem výstavby rodinného domu. Navrhovatelem změny je ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ .

Podrobná důvodová zpráva k předmětné změně je uvedena u bodu SÚ/8.

Materiál obsahuje: Příloha - Hlavní výkres změny č. 3 (Veřejná)
Přizváni: