Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
5. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 24.4.2023

SÚ/4 - Návrh na vydání Změny č. 3 územního plánu Ústí nad Orlicí - plocha PU09.
I. Zastupitelstvo města schvaluje

zařazení plochy PU09 v k.ú. Ústí nad Orlicí, lokalita ul. Jana a Josefa Kovářů, navržený způsob využití BH1 - bydlení v bytových domech - specifické, do Změny č. 3 územního plánu Ústí nad Orlicí.


Předkladatel:Petr Marčík
Zpracovatel:Lukáš Franz, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

Rada města svým usnesením č. 435/19/RM/2023 ze dne 17.4.2023 doporučuje schválit

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Stavební úřad předkládá zastupitelstvu města k projednání změnu územního plánu Ústí nad Orlicí - plochu PU09. Plocha PU09 řeší změnu funkčního využití pozemků st.p.č. 2884, p.p.č. 1745/3 v katastrálním území a obci Ústí nad Orlicí z plochy OV - občanské vybavení - veřejná infrastruktura do plochy BH1 - bydlení v bytových domech - specifické za účelem provedení změny užívání stávajícího objektu občanského vybavení na bytový dům. Zároveň je v rámci změny stanovena max. podlažnost objektu na 3 N.P. + ustupující podlaží a navrženo rozšíření stávajícího veřejného prostranství zpřístupňující pozemky bytového domu - plocha ZU10. Navrhovatelem změny je spol. IPESIS s.r.o., Sokolská 1605/66, Nové Město, 120 00 Praha.

Podrobná důvodová zpráva k předmětné změně je uvedena u bodu SÚ/8.

Materiál obsahuje: Příloha - Hlavní výkres změny č. 3 (Veřejná)
Přizváni: