Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
5. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 24.4.2023

SÚ/5 - Návrh na vydání Změny č. 3 územního plánu Ústí nad Orlicí - plocha PU10.
I. Zastupitelstvo města schvaluje

zařazení plochy PU10 v k.ú. Ústí nad Orlicí, lokalita Dukla, navržený způsob využití BI - bydlení v rodinných domech - městské a příměstské, do Změny č. 3 územního plánu Ústí nad Orlicí.


Předkladatel:Petr Marčík
Zpracovatel:Lukáš Franz, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

Rada města projednala na svém zasedání dne 17.4.2023,

usnesení nevzniklo

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Stavební úřad předkládá zastupitelstvu města k projednání změnu územního plánu Ústí nad Orlicí - plochu PU10. Plocha PU10 řeší změnu funkčního využití pozemků p.p.č. 1883/7 (část), p.p.č. 1892/23, p.p.č. 1868/2, p.p.č. 1874/3, p.p.č. 1872/2, p.p.č. 1873/1, p.p.č. 1868/1, p.p.č. 1872/1, p.p.č. 1873/3, p.p.č. 1874/5 v katastrálním území a obci Ústí nad Orlicí z plochy RZ1 - rekreace - zahrádkové osady - specifické do plochy BI - bydlení v rodinných domech - městské a příměstské za účelem výstavby rodinných domů. Zároveň změna podmiňuje využití této plochy zpracováním územní studie, která bude řešit mj. dopravní přístup k  ploše, dopravní obsluha uvnitř plochy, napojení na sítě technické infrastruktury, parcelaci. Výstavbu v ploše PU10 bude možné zahájit až po zpracování této studie. Navrhovateli změny jsou ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

Podrobná důvodová zpráva k předmětné změně je uvedena u bodu SÚ/8.

Materiál obsahuje: Příloha - Hlavní výkres změny č. 3 (Veřejná)
Přizváni: