Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
5. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 24.4.2023

SÚ/7 - Návrh na vydání Změny č. 3 územního plánu Ústí nad Orlicí - plocha ZE07.
I. Zastupitelstvo města schvaluje

zařazení plochy ZE07 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí, navržený způsob využití VX – výroba a skladování – se specifickým využitím (fotovoltaická elektrárna), do Změny č. 3 územního plánu Ústí nad Orlicí.


Předkladatel:Petr Marčík
Zpracovatel:Lukáš Franz, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

Rada města projednala na svém zasedání dne 17.4.2023,

usnesení nevzniklo

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Stavební úřad předkládá zastupitelstvu města k projednání změnu územního plánu Ústí nad Orlicí - plochu ZE07. Plocha ZE07 řeší změnu funkčního využití pozemku p.p.č. 365/24 v katastrálním území Kerhartice nad Orlicí v obci Ústí nad Orlicí z plochy NS – plochy smíšené nezastavěného území do plochy VX – výroba a skladování – se specifickým využitím za účelem umístění fotovoltaické elektrárny. Navrhovateli změny jsou ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

Podrobná důvodová zpráva k předmětné změně je uvedena u bodu SÚ/8.

Materiál obsahuje: Příloha - Hlavní výkres změny č. 3 (Veřejná)
Přizváni: