Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
5. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 24.4.2023

OSS/3 - Zřizovací listina příspěvkové organizace Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí
I. Zastupitelstvo města schvaluje

zřizovací listinu příspěvkové organizace Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Mgr. Ivaně Nečekalové
1.1.

vedoucí odboru sociálních služeb zajistit podpisy a předání zřizovací listiny dle bodu I.návrhu usnesení.

Termín: 5.5.2023

Předkladatel:Mgr. Ivana Nečekalová
Zpracovatel:Mgr. Ivana Nečekalová, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
ve finančním výboru
Vyjádření:

Schváleno usnesení Rady města Ústí nad Orlicí č. 390/19/RM/2023 ze dne 17. 4. 2023.

 

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Odbor sociálních služeb předkládá k projednání aktualizaci zřizovací listinu příspěvkové organizace Centra sociální péče města Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1343, Ústí nad Orlicí.

Vzhledem k tomu, že došlo ke změně podmínek smlouvy o bezúplatném převodu majetku s UZSVM a městem (dodatkem č. 3, který byl projednám  a schválen na zastupitelstvu města v listopadu 2022 a nově lze  na jednotlivé bytové jednotky uzavírat nájemní smlouvu), dojde k předání budovy Na Pláni 1343 do správy společnosti Tepvos, jako správci bytového fondu. Účinnost této změny bude od 1.7.2023, tím dochází k úpravě některých ustanovení zřizovací listiny.

Navrhované změny v textu zřizovací listiny jsou označeny červeně. Dále je přiložen čistopis a původní ZL s dodatky.

Rada města doporučuje schválit.

Materiál obsahuje: Příloha - CSP ZL 2020 (Veřejná)
Příloha - Dodatek 1 ZL (Veřejná)
Příloha - Dodatek 2 ZL (Veřejná)
Příloha - Návrh ZL (Veřejná)
Příloha - Čistopis ZL (Veřejná)
Přizváni: