Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
5. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 24.4.2023

OPŽ/1 - Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 1/2023, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 2/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
I. Zastupitelstvo města vydává

Obecně závaznou vyhlášku města Ústí nad Orlicí č. 1/2023, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 2/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Mgr. Marianu Radovi
1.1.

vedoucímu odboru právního a obecního živnostenského úřadu, zajistit vyhlášení právního předpisu ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků.

Termín: 28.4.2023

Předkladatel:Mgr. Marian Rada
Zpracovatel:Mgr. Marian Rada, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí dne 17. 4. 2023
Vyjádření:

Rada města doporučuje vydat (viz usnesení č. 426/19/RM/2023 ze dne 17. 4. 2023)

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Rada města na své schůzi dne 17. 4. 2023 doporučila zastupitelstvu města zrušit Obecně závaznou vyhlášku města Ústí nad Orlicí č. 2/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Toto doporučení bylo přijato po častých diskusích na jednání zastupitelstva města,  na základě požadavků pořadatelů sportovních, kulturních a společenských akcí a po vyhodnocení praktických dopadů dosud účinné obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích.

 

Návrh na zrušení vyhlášky vychází také ze souhlasného stanoviska velitele Městské policie Ústí nad Orlicí Bc. Milana Kalouse. Taktéž příslušné pracoviště městského úřadu, které řeší agendu přestupků proti pořádku v územní samosprávě (odbor OPŽ) během posledních tři let účinnosti vyhlášky projednávalo pouze nižší jednotky případů přestupkových jednání vyplývajících z porušení vyhlášky. Návrh byl konzultován s panem zastupitelem Petrem Strákošem (viz bod 25. zápisu ze zasedání zastupitelstva města dne 30.1.2023). 

 

Obecně závazná vyhláška by měla nabýt účinnosti dnem 1. června 2023.

 

Jestliže by po zrušení této obecně závazné vyhlášky došlo ve městě k výraznému nárůstu případů narušování veřejného pořádku v souvislosti s konzumací alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, je vedení města připraveno okamžitě situaci řešit a v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku opět zastupitelstvu města doporučit vydání obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích.

 

Materiál obsahuje: Příloha - OZV 2/2016 (Veřejná)
Příloha - OZV - zrušení stávající vyhlášky (Veřejná)
Přizváni: