Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
5. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 24.4.2023

OSS/2 - Individuální dotace z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví pro Nadační fond "S námi je tu lépe!"
I. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě předložené žádosti, poskytnutí individuální účelové investiční dotace z rozpočtu města 2023 ve výši 200.000 Kč Nadačnímu fondu "S námi je tu lépe!", IČO 015 58 501, se sídlem Ústí nad Orlicí, Čs. Armády 1076, na projekt Bedside EEG monitorace - monitorování EEG u pacientů na intenzivní péči NPK, a.s., Orlickoústecké nemocnice, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy k usnesení.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Mgr. Ivaně Nečekalové
1.1.

vedoucí odboru sociálních služeb, zajistit administrativní úkony související s uzavřením veřejnoprávní smlouvy ve stanoveném termínu. 

Termín: 9.6.2023

Předkladatel:Mgr. Ivana Nečekalová
Zpracovatel:Mgr. Karina Jansa, odbor sociálních služeb
Materiál projednán:s místostarostou města Jiřím Preclíkem
s vedoucí finančního odboru Ing. Petrou Brejšovou
ve finančním výboru ZM dne 19.4.2023
v Radě města Ústí nad Orlicí dne 17.4.2023
Vyjádření:

Schváleno usnesením Rady města Ústí nad Orlicí č. 389/19/RM/2023 ze dne 17. 4. 2023.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Předkládáme zastupitelstvu města ke schválení žádost a návrh smlouvy o poskytnutí  individuální dotace pro Nadační fond "S námi je tu lépe!"  - v roce 2023 na nadační projekt Bedside EEG monitorace - monitorování EEG u pacientů na intenzivní péči NPK, a.s., Orlickoústecké  nemocnice, která bude používána pro občany z Orlickoústecka. Cílem projektu je zavedení technologie Bedside EEG monitorace do běžné praxe napříč obory, které povede ke zkvalitnění péče o bezprostředně ohrožené pacienty a zvýšení bezpečnosti diagnosticko-terapeutických procesů v Orlickoústecké nemocnici. 

Částka 200.000 Kč  byla již odsouhlasena při schvalování rozpočtu na rok 2023.

Nadační fond  "S námi je tu lépe!" převede dotaci od města Ústí nad Orlicí na účet Nemocnice Pardubického kraje, a.s. a peníze budou použity k  úhradě faktury za nákup výše uvedeného přístroje, který se stane majetkem Orlickoústecké nemocnice a bude v ní umístěn.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh usnesení.

Materiál obsahuje: Příloha - 1 - Žádost o individuální dotaci v roce 2023 (Veřejná)
Příloha - 2 - Návrh smlouvy na poskytnutí individuální dotace (Veřejná)
Příloha - 3 - Informační leták o EEG systému (Veřejná)
Přizváni: