Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
5. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 24.4.2023

SMM/1 - Mimořádná dotace pro TEPVOS, spol. s r.o. na krytí ztráty sportovišť v roce 2022
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

vyúčtování dotační smlouvy za rok 2022 ve výši 17.485.416 Kč a žádost o doplatek dotace za uplynulý rok 2022 ve výši 4.017.114 Kč, předložené společností TEPVOS, spol. s r.o., IČ: 25945793, se sídlem Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, ve věci krytí ztrátovosti sportovišť, dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města neschvaluje

poskytnutí doplatku dotace ve výši 4.017.114 Kč společnosti TEPVOS spol. s r.o., IČ: 25945793, se sídlem Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, účelově určené na krytí ztráty sportovišť dle Smlouvy o poskytování dotace na krytí ztrátovosti sportovišť ze dne 23. 10. 2008.

III. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Jiřímu Hruškovi
1.1.

vedoucímu odboru správy majetku města, informovat žadatele o rozhodnutí zastupitelstva města v daném termínu. 

 

 

Termín: 30.4.2023

Předkladatel:Ing. Jiří Hruška
Zpracovatel:Zdeňka Dušková, Odbor správy majetku města
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
ve finančním výboru
Vyjádření:

Bylo projednáno v radě města dne 3. 4. 2023, usnesením č. 375/18/RM/2023. Rada města doporučuje navržené negativní usnesení schválit. 

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Společnost TEPVOS, spol. s r.o. předložila dne 9. 3. 2023 vyúčtování dotace za rok 2022, která jí byla poskytnuta městem ke krytí ztrátovosti sportovišť na základě smlouvy, uzavřené v této věci dne 23. 10. 2008, podle které má toto vyúčtování předložit do 15. 3. 2023.

V souladu se smlouvou obdržela společnost TEPVOS, spol. s r.o. na rok 2022 dotaci ve výši 17.485.416 Kč. Náklady na provozování sportovišť však byly vyšší o 4.017.114 Kč a o tuto částku TEPVOS, spol. s r.o. žádá dle čl. 4 odst. 3 uvedené smlouvy.

Odbor správy majetku města, po projednání v Radě města a ve finančním výboru, navrhuje této žádosti společnosti TEPVOS, spol. s r.o. nevyhovět s ohledem na současnou finanční situaci a výsledek hospodaření loňského roku. 

Materiál obsahuje: Příloha - Smlouva Tepvos - sprotoviste_anonymizovana.pdf (Veřejná)
Přizváni: