Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
5. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 24.4.2023

OPŽ/2 - Statut kontrolního výboru zastupitelstva města
I. Zastupitelstvo města schvaluje

Statut Kontrolního výboru Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Mgr. Marianu Radovi
1.1.

vedoucímu odboru právního a obecního živnostenského úřadu, zajistit podepsání statutu.

Termín: 30.4.2023

Předkladatel:Mgr. Marian Rada
Zpracovatel:Mgr. Marian Rada, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v kontrolním výboru dne 21. 2. 2023
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Kontrolní výbor zastupitelstva města na svém zasedání dne 21. 2. 2023 posoudil návrh Statutu Kontrolního výboru Zastupitelstva města a svým usnesením č. 1/2023 doporučil zastupitelstvu města tento statut schválit.

 

Tento bod zastupitelstvu města předkládá předseda kontrolního výboru.

Materiál obsahuje: Příloha - Statut KV - návrh (Veřejná)
Příloha - Zápis KV č. 1/2023 (Veřejná)
Přizváni: