Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
5. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 24.4.2023

OŠKCP/6 - Návrh na poskytnutí individuální finanční neinvestiční dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí 2023 do oblasti sportu - TJ Sokol Kerhartice
I. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí individuální účelové neinvestiční finanční dotace z rozpočtu města 2023, včetně požadovaných výjimek na občerstvení, mzdy, OON, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální dotace dle příloh č. 1 a 2 k usnesení ZM spolku Tělocvičná jednota Sokol Kerhartice, sídlem Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Sokolská 120, IČO 49317725, na projekt "100 let T.J. Sokol Kerhartice" ve výši 15.000 Kč.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové
1.1.

vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace zajistit poskytnutí individuální účelové dotace do oblasti sportu včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 30.6.2023

Předkladatel:Ing. Lucie Felgrová
Zpracovatel:Ing. Lucie Felgrová, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:ve sportovní komisi 15.3.2023
v Radě města Ústí nad Orlicí dne 17.4.2023
ve finančním výboru dne 19.4.2023
Vyjádření:

sportovní komise doporučuje schválit

rada města doporučuje schválit poskytnutí dotace

viz usnesení č. 412/19/RM/2023 ze dne 17.4.2023

 

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Zastupitelstvu města je předložena k projednání žádost o poskytnutí individuální finanční dotace žadatele:

  • TJ Sokol Kerhartice na projekt "100 let T.J. Sokol Kerhartice". Požadovaná výše dotace je 100.000 Kč. Sportovní komise žádost projednala a navrhuje poskytnout dotaci ve výši 15.000 Kč. Rada města doporučuje poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč.

 

V případě, že bude rozhodnuto o poskytnutí výše uvedené dotace, budou k financování použity prostředky z rezerv odboru ŠKCP do oblasti sportu a kultury.

 

Výše uvedená dotace bude poskytnuta s 20% finanční spoluúčastí žadatele. 

Materiál obsahuje: Příloha - č. 1 - Vzorová smlouva o poskytnutí individuální dotace 2023 (Veřejná)
Příloha - č. 2 - Žádost T.J. Sokol Kerhartice_anonymizovaná (Veřejná)
Přizváni: