Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
5. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 24.4.2023

OŠKCP/7 - Návrh na poskytnutí individuální finanční neinvestiční dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí 2023 do oblasti sportu - TJ Sokol Černovír
I. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí individuální účelové neinvestiční finanční dotace z rozpočtu města 2023 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální dotace dle příloh č. 1 a 2 k usnesení ZM spolku TJ Sokol Černovír, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Černovír 87, IČO 70918813, na projekt "Udržitelnost spolku v mistrovských soutěží OFS" ve výši 30.000 Kč.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové
1.1.

vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace zajistit poskytnutí individuální účelové dotace do oblasti sportu včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 30.6.2023

Předkladatel:Ing. Lucie Felgrová
Zpracovatel:Ing. Lucie Felgrová, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:ve sportovní komisi 15.3.2023
v Radě města Ústí nad Orlicí dne 17.4.2023
ve finančním výboru dne 19.4.2023
Vyjádření:

sportovní komise doporučuje schválit

usnesení v radě města nevzniklo

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Zastupitelstvu města je předložena k projednání žádost o poskytnutí individuální finanční dotace žadatele:

  • TJ Sokol Černovír na projekt "Udržitelnost spolku v mistrovských soutěží OFS". Požadovaná výše dotace je 143.300 Kč. Sportovní komise žádost projednala a navrhuje poskytnout dotaci ve výši 30.000 Kč. Při projednávání v radě města usnesení nevzniklo. 

Poskytnutí dotace TJ Sokol Černovír považuje odbor ŠKCP za nesystémové, jde o duplicitní poskytnutí prostředků na stejný účel - finanční podpora sportování dospělých je součástí dotace poskytnuté TJ Sokol Černovír na sportovní činnost. Prioritním cílem města je finanční podpora sportování dětí a mládeže.

 

V případě, že dotace na tento účel bude TJ Sokol Černovír poskytnuta, vzniká precedens a lze očekávat obdobné žádosti o individuální dotace na sportování dospělých i od ostatních spolků.

 

V případě, že bude rozhodnuto o poskytnutí výše uvedené dotace, budou k financování použity prostředky z rezerv odboru ŠKCP do oblasti sportu a kultury.

 

Výše uvedená dotace bude poskytnuta s 20% finanční spoluúčastí žadatele. 

Materiál obsahuje: Příloha - č. 1 - Vzorová smlouva o poskytnutí individuální dotace 2023 (Veřejná)
Příloha - č. 2 - Žádost TJ Sokol Černovír_anonymizovaná (Veřejná)
Přizváni: