Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
5. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 24.4.2023

OŠKCP/8 - Dohoda o spolupráci na projektu realizovaném z prostředků programu Interreg Česko - Polsko
I. Zastupitelstvo města schvaluje

Dohodu o spolupráci na projektu realizovaném z prostředků programu Interreg Česko - Polsko s názvem "Partnerstvím za rozvoj pohraničí" mezi městem Ústí nad Orlicí, IČO 00279676, se sídlem Sychrova 16, Ústí nad Orlicí a Miejsko Gminnym Osródkem Kultury w Bystrzycy Klodzkiej, ul. Wojska Polskiego 20, 57-500 Bystrzyca Klodzka, NIP 8810003075, REGON 000282518.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové
1.1.

vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, zajistit administraci Dohody o spolupráci dle bodu I. tohoto usnesení. 

Termín: 3.5.2023

Předkladatel:Ing. Lucie Felgrová
Zpracovatel:Ing. Lucie Felgrová, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí dne 20.3.2023
Vyjádření:

rada města doporučuje schválit - viz usnesení č. 316/15/RM/2023 ze dne 20.3.2023

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Rada města dne 20.3.2023 usnesením č. 316/15/RM/2023 schválila podání žádosti na projekt "Partnerstvím za rozvoj pohraničí" v programu Interreg Česko - Polsko zaměřený na realizaci aktivit v letech 2024 - 2025 v rámci priority 4: Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí. Jedná se o měkké aktivity spolků a organizací našeho města. Konkrétně jsou to Základní škola Třebovská 147, Fotoklub OKO, Seniorklub, Sdružení dobrovolných hasičů Černovír, městský úřad a Speciální základní škola.

 

Záměrem projektové žádosti je realizování aktivit zaměřených na rozvoj spolupráce a společných společenských a kulturních akcí. Jde o aktivity, které zvyšují úroveň vzájemného poznání a porozumění, budují důvěru mezi místními komunitami na obou stranách hranice a přispívají k sociální a občanské soudržnosti přeshraničního regionu. 

 

V současné době máme podaný projektový záměr. Předpokládané uznatelné náklady projektové žádosti na období 2 let budou činit cca 1,7 mil. Kč. Dotace z prostředků EU činí 80 % z uznatelných nákladů a ve výši 5 % z uznatelných nákladů obdržíme formou dotace ze státního rozpočtu. 

 

Projekt budeme realizovat ve spolupráci s polským partnerem zastoupeným městským kulturním střediskem s názvem Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Klodzkiej. Vedoucím partnerem projektu je naše město. Tato forma spolupráce předpokládá úzké propojení s polskou stranou (např. společná projektová žádost a společné financování projektu). Realizací tohoto typu projektu očekáváme obdržení vyššího bodového ohodnocení žádosti a možnost získání maximální výše dotace.

 

Nutným podkladem pro podání projektové žádosti je i zastupitelstvem schválená Dohoda o spolupráci na projektu realizovaném z prostředků programu Interreg Česko - Polsko.

 

Harmonogram realizace projektu je nastaven pro roky 2024 a 2025.

 

Finanční krytí realizace projektu bude zajištěno v rozpočtu města v letech 2024 a 2025.

 

Materiál obsahuje: Příloha - Priloha_Dohoda o spolupraci na projektu (Veřejná)
Přizváni: