Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
5. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 24.4.2023

MPO/7 - Informace o nesplnění závazku - konverze objektu Perla 01
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

informaci o nesplnění závazku společnosti Agrostav Ústí nad Orlicí, a. s., Lochmanova 1400, 562 01 Ústí nad Orlicí vyplývajícího z uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 04.05.2021. 

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Bc. Janě Konečné
1.1.

vedoucí majetkoprávního odboru, zahájit úkony vyplývající z uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 

Termín: 24.4.2023

Předkladatel:Bc. Jana Konečná
Zpracovatel:Bc. Jana Konečná, majetkoprávní odbor
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

Projednáno Radou města Ústí nad Orlicí dne 17.04.2023.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Na základě výběrového řízení byla dne 04.05.2021 uzavřena mezi Městem Ústí nad Orlicí a společností Agrostav Ústí nad Orlicí, a. s. uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní na prodej nově vzniklého pozemku p.č. 52/1 o výměře 430 m2, jehož součástí je budova č.p. 64, a nově vzniklého pozemku p.č. 52/16 o výměře 1 080 m2, jehož součástí je jiná stavba, v souladu s geometrickým plánem č. 2927-322/2019 (administrativní budova Perla 01). 


Budoucí kupující - společnost Agrostav Ústí nad Orlicí, a. s. - se ve smlouvě zavazuje obstarat do 2 let od uzavření této smlouvy vydání pravomocného povolení příslušného stavebního úřadu a zrekonstruovat objekt v souladu s platným regulačním plánem:
2.3         Podmínky uzavření budoucí smlouvy kupní:
               a) Budoucí kupující obstará vydání pravomocného stavebního povolení příslušného stavebního úřadu na základě něhož bude povolena rekonstrukce staveb, jež jsou součástí předmětných pozemků a jejichž rekonstrukce bude součástí realizace Záměru Budoucího kupujícího specifikovaného v čl. I. odst. 1.5 této Smlouvy, na předmětných pozemcích (dále jen „Stavební povolení“), nejpozději do dvou let od uzavření této Smlouvy, jestliže se Smluvní strany nedohodnou z důvodů níže uvedených později jinak. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná lhůta se v odůvodněných případech může na základě dodatku k této Smlouvě prodloužit o dobu trvání objektivních překážek, okolností a/nebo skutečností bránících vydání Stavebního povolení (např. námitky účastníků řízení, důvody vyšší moci apod.), k nimž došlo zcela bez zavinění Budoucího kupujícího. Budoucí kupující je v případě nastalých překážek, okolností a/nebo skutečností bránících vydání Stavebního povolení povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat Budoucího prodávajícího o těchto překážkách a tyto překážky odpovídajícím způsobem Budoucímu prodávajícímu doložit.
               b) Realizace Záměru specifikovaného v čl. I. odst. 1.5 této Smlouvy na předmětných pozemcích bude v projektové dokumentaci, vypracované pro účely předmětného stavebního řízení, vymezena tak, aby byla v souladu s platným územním a regulačním plánem a v souladu se záměrem Budoucího kupujícího uvedeným v jeho nabídce na koupi předmětných pozemků, předložené v rámci výběrového řízení. 


Dne 04.04.2023 byla na majetkoprávní odbor doručena Informace o nesplnění závazku - konverze objektu Perla 01 (č.j: MUUO/28738/2023/MPO), viz příloha. 


Společnost nechala na základě uzavřené smlouvy zpracovat celkovou, odbornou studii záměru konverze objektu Perla:
Z předložených závěrů je patrné, že vzhledem k požadovaným parametrům, zanesených v Regulačním plánu je zřejmé, že rekonstrukce Polyfunkčního objektu není za stávajících podmínek finančně a ekonomicky rentabilní a komplikovaně proveditelná. 


Výstup studie byl konzultován se zpracovatelem regulačního plánu a příslušným stavebním úřadem. Stavební úřad potvrdil dne 08.02.2022, že navrhovanou demolicí stávajícího objektu dojde k rozporu s platným Regulačním plánem. 
Smluvní partner navrhuje zvážit změnu regulačního plánu, která by spočívala v možnosti stávající objekt zdemolovat a vystavět objekt nový. Současně deklaruje, že záměr společnosti revitalizovat předmětný objekt stále trvá. 

Materiál obsahuje: Příloha - Smlouva o smlouvě budoucí kupní (Veřejná)
Příloha - Informace o nesplnění závazku (Veřejná)
Příloha - Část studie polyfunkčního domu Perla 01 (Veřejná)
Přizváni: