Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
5. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 24.4.2023

OŠKCP/5 - Návrh na poskytnutí individuální finanční neinvestiční dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí 2023 do oblasti sportu - J. H., Ústí nad Orlicí
I. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí individuální účelové neinvestiční finanční dotace z rozpočtu města 2023, včetně požadované výjimky na náklady související se zahraniční cestou, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální dotace dle příloh č. 1 a 2 k usnesení ZM panu J░░ H░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ zastoupenému soudem jmenovaným opatrovníkem paní J░░░ H░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░ , na projekt "Podpora plavce s PAS" ve výši 30.000 Kč.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové
1.1.

vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace zajistit poskytnutí individuální účelové dotace do oblasti sportu včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 30.6.2023

Předkladatel:Ing. Lucie Felgrová
Zpracovatel:Ing. Lucie Felgrová, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:ve sportovní komisi 15.3.2023
v Radě města Ústí nad Orlicí dne 17.4.2023
ve finančním výboru dne 19.4.2023
Vyjádření:

sportovní komise doporučuje schválit

rada města doporučuje schválit poskytnutí dotace

viz usnesení č. 411/19/RM/2023 ze dne 17.4.2023

 

 

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Zastupitelstvu města je předložena k projednání žádost o poskytnutí individuální finanční dotace žadatele:

  • J░░ H░░░  na projekt "Podpora plavce s PAS". Požadovaná výše dotace je 80.000 Kč. Sportovní komise žádost projednala a navrhuje poskytnout dotaci ve výši 30.000 Kč. Rada města doporučuje poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč.

 

V případě, že bude rozhodnuto o poskytnutí výše uvedené dotace, budou k financování použity prostředky z rezerv odboru ŠKCP do oblasti sportu a kultury.

 

Výše uvedená dotace bude poskytnuta s 20% finanční spoluúčastí žadatele. 

Materiál obsahuje: Příloha - č. 1 - Vzorová smlouva o poskytnutí individuální dotace 2023 (Veřejná)
Příloha - č. 2 - Žádost J. H. (Veřejná)
Přizváni: