Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
9. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 5.2.2024

FIN/1 - Návrh rozpočtu na rok 2024
I. Zastupitelstvo města schvaluje

návrh rozpočtu města Ústí nad Orlicí na rok 2024, jehož součástí je rozpočet příjmů ve výši 516.138.000  Kč, rozpočet výdajů ve výši 634.638.000 Kč, schodek hospodaření rozpočtu ve výši 118.500.000 Kč, způsob financování schodku hospodaření, finanční příspěvky pro příspěvkové organizace města, finanční vztahy k hospodářské činnosti města na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 -2028 dle příloh.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Petře Brejšové
1.1.

vedoucí finančního odboru, zveřejnit rozpočet města na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 - 2028 na webu města.

Termín: 29.2.2024

Předkladatel:Ing. Petra Brejšová
Zpracovatel:Ing. Petra Brejšová, finanční odbor
Materiál projednán:Na schůzi rady města dne 15.01.2024.
Na zasedání finančního výboru dne 31.01.2024.
Vyjádření:

Rada města doporučila zastupitelstvu města navržené usnesení schválit dne 15.01.2024 usnesením č. 1035/41/RM/2024.

Stanovisko finančního výboru přednese předseda výboru na zasedání zastupitelstva.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:01:00
Text důvodové zprávy:

Důvodová zpráva k tabulkové části rozpočtu je přílohou návrhu usnesení. Přílohou usnesení je i střednědobý výhled rozpočtu.

Zároveň jsou zastupitelstvu, jako příloha návrhu usnesení (nikoli součást rozpočtu), předloženy následující dokumenty:

 

Příloha - 04_Návrh rozpočtu odboru rozvoje města včetně akcí v přípravě

Příloha - 05_Informatika - podrobné členění výdajů a porovnání v letech                          
Příloha - 06_Výdaje na platy úředníků a strážníků, podrobné členění a porovnání v letech                          
Příloha - 07_Plán výnosů a nákladů  - hospodaření s byty a nebytovými prostory                        
Příloha - 08_Plán oprav a investic  - hospodaření s byty a nebytovými prostory                        
Příloha - 09_Plán výnosů a nákladů  - hospodaření v městských lesích                        
Příloha - 10_Rozpočet akce Město v pohybu - rozpočet akce                        
Příloha - 11_Rozpočet akce Ústecký advent                        
Příloha - 12_Rozpočet akcí Kocianova houslová soutěž a Kocianovo Ústí                        
Příloha - 13_Rozpočet akce Heranova violoncellová soutěž

Materiál obsahuje: Příloha - 01_Tabulková část rozpočtu - závazné ukazatele rozpočtu.pdf (Veřejná)
Příloha - 02_Textová část rozpočtu - důvodová zpráva.pdf (Veřejná)
Příloha - 03_Střednědobý výhled rozpočtu.pdf (Veřejná)
Příloha - 04_Návrh rozpočtu odboru rozvoje města včetně akcí v přípravě (Veřejná)
Příloha - 05_Informatika podrobné členění výdajů a porovnání v letech.pdf (Veřejná)
Příloha - 06_Výdaje na platy úředníků a strážníků podobné členění a porovnání v letech.pdf (Veřejná)
Příloha - 07_Plán výnosů a nákladů - hospodaření s byty a nebytovými prostory .pdf (Veřejná)
Příloha - 08_Plán oprav a investic - hospodaření s byty a nebytovými prostor.pdf (Veřejná)
Příloha - 09_Plán výnosů a nákladů - hospodaření v městských lesích.pdf (Veřejná)
Příloha - 10_Rozpočet akce Město v pohybu .pdf (Veřejná)
Příloha - 11_Rozpočet akce Ústecký advent.pdf (Veřejná)
Příloha - 12_Rozpočet akcí Kocianova houslová soutěž a Kocianovo Ústí.pdf (Veřejná)
Příloha - 13_Rozpočet akce Heranova violoncellová soutěž.pdf (Veřejná)
Přizváni: