Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
21. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.9.2022

MPO/5 - Kupní smlouva - výkup p.p.č. 865/3 v k.ú. Ústí nad Orlicí
I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření kupní smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako kupujícím, a F░░░░ ░ H░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , podílem 1/2, a S░░░░ ░░ H░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , podílem 1/2, jako prodávajícími. Předmětem smlouvy je prodej p.p.č. 865/3 v k.ú. Ústí nad Orlicí za kupní cenu 14.400 Kč, dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Evě Collinové
1.1.

majetkoprávní odbor, zajistit uzavření smlouvy v daném termínu.

Termín: 12.10.2022

Předkladatel:Collinová Eva
Zpracovatel:Collinová Eva, majetkoprávní odbor
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

Projednáno v radě města dne 31.08.2022 usnesením č. 2991/135/RM/2022.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Město Ústí nad Orlicí obdrželo nabídku na prodej části p.p.č. 865/2 v k.ú. Ústí nad Orlicí o výměře cca 68 m2 (na základě geometrického plánu odděleno 40 m2).

Vlastníky p.p.č. 865/2 v k.ú. Ústí nad Orlicí o výměře 837 m2 jsou podílem 1/2  F░░░░ H░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ a podílem 1/2 S░░░░ H░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ . Důvodem nabídky na prodej části pozemku je skutečnost, že na této části pozemku je chodníková zeleň - keře a stromy.

Jedná se o prodej nově odděleného p.p.č. 865/40 o výměře 40 m2, který vznikl z p.p.č. 865/2 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí. Kupní cena byla stanovena s přihlédnutím ke znaleckému posudku č. 1414/09/2021 vyhotoveném Ing. Jiřím Šmokem, Vrbí 259, Žamberk a činí 14.400 Kč, tj. 360 Kč/m2

Odbor životního prostředí souhlasí s tím, aby byly narovnány majetkové vztahy a doporučuje, aby nabídnutá část pozemku byla vykoupena.

Stavební úřad a odbor rozvoje města nemají připomínek. 

Výkupem dojde k narovnání majetkoprávního poměru vlastnictví pozemku pod výsadbou chodníkové zeleně.  

Materiál obsahuje: Příloha - Kupní smlouva - anonymizovaná (Veřejná)
Příloha - Nabídka prodeje - anonymizovaná (Veřejná)
Příloha - Znalecký posudek - anonymizovaný (Veřejná)
Příloha - Geometrický plán (Veřejná)
Příloha - Katastrální mapa (Veřejná)
Příloha - Vlastnictví města (Veřejná)
Příloha - Foto (Veřejná)
Přizváni: