Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
21. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.9.2022

MPO/6 - Kupní smlouva na prodej st.p.č. 700 a p.p.č. 713/19 vše v k.ú. Hylváty
I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření kupní smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako prodávajícím, a H░░░ L░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , jako kupujícím. Předmětem smlouvy je prodej st.p.č. 700 a p.p.č. 713/19 vše v k.ú. Hylváty za kupní cenu ve výši 469.980 Kč, dle přílohy k usnesení ZM.

 

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Evě Collinové
1.1.

majetkoprávní odbor, zajistit uzavření smlouvy v daném termínu. 

Termín: 12.10.2022

Předkladatel:Collinová Eva
Zpracovatel:Collinová Eva, majetkoprávní odbor
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

Projednáno v radě města dne 31.08.2022 usnesením č. 2992/135/RM/2022.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Město Ústí nad Orlicí je vlastníkem pozemku st.p.č. 700 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2, p.p.č. 713/1 - zahrada o výměře 3.967 m2, p.p.č. 707/1 - trvalý travní porost o výměře 463 m2 a p.p.č. 1327/2 - ostatní plocha o výměře 312 m2 vše v k.ú. Hylváty. Jedná se o pozemky v zahrádkářské osadě v Hylvátech.

O prodej pozemku st.p.č. 700 a části pozemků p.p.č. 713/1, 707/1, a 1327/2 vše v k.ú. Hylváty požádala pí H░░ L░░░░ ░ za účelem vlastnictví pozemku pod rekreační chatou č.ev. 9356 v jejím vlastnictví a za účelem zahrádkaření a rekreace. Jedná se o pozemek, který dlouhodobě užívá. V současné době má na užívání pozemku uzavřenou podnájemní smlouvu s Českým zahrádkářským svazem Ústí nad Orlicí, Třebovská 188, 562 03 Ústí nad Orlicí, který má s Městem Ústí nad Orlicí uzavřenou nájemní smlouvu. Žadatelka doložila souhlas ČZS se záměrem prodeje (příloha žádosti). 

Předmětem prodeje je st.p.č. 700 a nově oddělený p.p.č. 713/19 o výměře 729 m2 , který vznikl na základě geometrického plánu č. 1579-551/2022.

Kupní cena je stanovená ve výši ceny obvyklé v místě a čase s přihlédnutím ke znaleckému posudku č. 1435/30/2021 vyhotovenému Ing. Jiřím Šmokem, Vrbí 259, 564 01 Žamberk na částku 469.980 Kč (tj. 630 Kč/m2). Tento posudek byl zpracován při prodeji předchozích zahrádek, který projednávalo zastupitelstvo města dne 11.04.2022.

Stavební úřad, odbor rozvoje města a odbor životního prostředí nemají k prodeji připomínek.

Osadní výbor pro část města Hylváty a Dukla souhlasí s prodejem předmětných pozemků. 

Žadatelka má s městem vypořádané finanční vztahy ve lhůtě splatnosti.

 

Materiál obsahuje: Příloha - Kupní smlouva - anonymizovaná (Veřejná)
Příloha - Znalecký posudek - anonymizovaný (Veřejná)
Příloha - Geometrický plán (Veřejná)
Příloha - Katastrální mapa (Veřejná)
Příloha - Vlastnictví města (Veřejná)
Příloha - Fotografie (Veřejná)
Přizváni: