Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
21. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.9.2022

MPO/9 - Darovací smlouva se zřízením předkupního práva jako věcného práva - Junák
I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření darovací smlouvy se zřízením předkupního práva jako věcného práva mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako dárcem a předkupníkem, a spolkem Junák - český skaut, středisko Orlice Ústí nad Orlicí, z.s., IČO: 15028895, U Rybníčku 67, Hylváty, 562 03 Ústí nad Orlicí, jako obdarovaným. Předmětem smlouvy je darování p.p.č. 1266/5 v k.ú. Hylváty a zřízení věcného předkupního práva k p.p.č. 1266/5, dle přílohy k usnesení ZM.

 

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Evě Collinové
1.1.

majetkoprávní odbor, zajistit uzavření smlouvy v daném termínu. 

Termín: 12.10.2022

Předkladatel:Collinová Eva
Zpracovatel:Collinová Eva, majetkoprávní odbor
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

Projednáno v radě města dne 05.09.2022 usnesením č. 3013/136/RM/2022.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Město Ústí nad Orlicí je vlastníkem pozemku p.č. 1266/3, trvalý travní porost o výměře 1 755 m2 v k.ú. Hylváty. 

O bezúplatný převod části pozemku p.č. 1266/3 o přibližné výměře 500 m2 v k.ú. Hylváty požádal spolek Junák - český skaut, středisko Orlice Ústí nad Orlicí, z.s., IČO: 15028895, U Rybníčku 67, 562 03 Ústí nad Orlicí ve veřejném zájmu za účelem výstavby skautské klubovny, jelikož dosavadní klubovna oddílu, stojící cca 200 m od dotčeného pozemku, musí být z důvodu ukončení nájmu odstraněna. Spolek Junák plánuje financování stavby klubovny v rámci rozpočtu skautského střediska, z darů prostřednictvím veřejné sbírky a z části také z dostupných dotací.

Ohledně převodu pozemku se jedná již od roku 2019 a v současné době je předložen záměr bezúplatného převodu pozemku, což by spolku pomohlo výrazně ušetřit finanční prostředky na stavbu klubovny.

Za účelem umožnění výstavby byla schválena zastupitelstvem města změna č. 2 územního plánu dne 13.09.2021 usnesením č. 418/16/ZM/2021. Schválením uvedené změny došlo ke změně využití části pozemku p.p.č. 1266/3 v k.ú. Hylváty do funkční plochy OV - občanské vybavení - veřejná infrastruktura za účelem vybudování zázemí pro skauty (skautské základny).

Předmětem bezúplatného převodu je na základě geometrického plánu č. 1583-375/2022 nově oddělený pozemek p.č. 1266/5 - trvalý travní porost o výměře 550 m2. Město Ústí nad Orlicí ve smlouvě zřizuje věcné předkupní právo, které zavazuje obdarovaného k nabídce bezúplatného převodu pozemku zpět do majetku Města Ústí nad Orlicí v případě jakéhokoliv budoucího zcizení pozemku.

Cena obvyklá pozemku s přihlédnutím ke znaleckému posudku č. 1434/29/2021 vyhotovenému Ing. Jiřím Šmokem, Vrbí 259, 564 01 Žamberk činí 330.000 Kč, tj. 600 Kč/m2. Odchylka od ceny obvyklé je zdůvodněna převodem pozemku do vlastnictví místního spolku Junák - český skaut, středisko Orlice Ústí nad Orlicí za účelem výstavby jejich nové klubovny, čímž Město Ústí nad Orlicí podpoří aktivní spolek, který dlouhodobě zajišťuje péči o děti a mládež na bázi dobrovolné činnosti, čímž přispívá k rozvoji společenského, sportovního a kulturního života města.      

Stavební úřad, odbor rozvoje města a odbor životního prostředí nemají připomínek.

Osadní výbor pro část města Hylváty a Dukla souhlasí se záměrem. 

Žadatel má s městem vypořádané finanční vztahy ve lhůtě splatnosti.

Materiál obsahuje: Příloha - Žádost (Veřejná)
Příloha - Darovací smlouva se zřízením předkupního práva (Veřejná)
Příloha - Katastrální mapa (Veřejná)
Příloha - Vlastnictví města (Veřejná)
Příloha - Geometrický plán (Veřejná)
Příloha - Fotodokumentace (Veřejná)
Přizváni: