Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
21. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.9.2022

MPO/1 - Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a věcného práva mezi městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako nabyvatelem a Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, jako převodcem, jejímž předmětem je bezúplatný převod podílu 1/3 p.p.č. 2705/7 v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Evě Collinové
1.1.

majetkoprávní odbor, zajistit podpis smlouvy o bezúplatném převodu v daném termínu.

Termín: 16.9.2022

Předkladatel:Collinová Eva
Zpracovatel:Eva Procházková, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

Projednáno v radě města dne 31.8.2022, usnesení č. 2983/135/RM/2022.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Majetkoprávní odbor předkládá smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a věcného práva, jejímž předmětem je bezúplatný převod podílu 1/3 p.p.č. 2705/7, vodní plocha, koryto vodního toku umělé o výměře 232 m2 v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí. 

Pozemek se nachází ve Wolkerově údolí a z 1/3 je ve vlastnictví České republiky - příslušnost hospodaření má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Zbylé 2/3 pozemku jsou ve vlastnictví Města Ústí nad Orlicí.

Převod se realizuje za účelem narovnání majetkoprávního vztahu. Na pozemku Město Ústí nad Orlicí provádí udržovací práce a zrealizovalo opravu pilířů mostu a osazení žulových kvádrů a dlažby.

Ve smlouvě je zároveň zřízené věcné právo, které Město Ústí nad Orlicí zavazuje po dobu 5 let k zákazu zcizení převáděného podílu na pozemku.

Materiál obsahuje: Příloha - Smlouva anonymizovaná (Veřejná)
Příloha - Katastrální mapa (Veřejná)
Příloha - Vlastnictví města (Veřejná)
Příloha - Foto (Veřejná)
Přizváni: