Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
21. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.9.2022

MPO/4 - Kupní smlouva - výkup podílu 1/2 na p.p.č. 2264 v k.ú. Ústí nad Orlicí
I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření kupní smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako kupujícím, a ░░░ M░░░░ R░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , jako prodávajícím. Předmětem smlouvy je prodej spoluvlastnického podílu 1/2 na p.p.č. 2264 v k.ú. Ústí nad Orlicí za kupní cenu 49.500 Kč, dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Evě Collinové
1.1.

majetkoprávní odbor, zajistit uzavření smlouvy v daném termínu.

Termín: 12.10.2022

Předkladatel:Collinová Eva
Zpracovatel:Collinová Eva, majetkoprávní odbor
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

Projednáno v radě města dne 31.08.2022 usnesením č. 2990/135/RM/2022.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Město Ústí nad Orlicí je spoluvlastníkem podílem 1/2 na p.p.č. 2264 - ostatní plocha o výměře 1.421 m2. Jedná se pozemek sousedící s komunikací směrem Hrádek, částečně se jedná o louku a částečně o svah pod komunikací.    

Město Ústí nad Orlicí obdrželo nabídku na prodej spoluvlastnického podílu 1/2 od ░░░ M░░░ R░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , která podíl zdědila po svém otci.

Kupní cena p.p.č. 2264 ve výši ceny obvyklé stanovená znalcem činí 99.000 Kč, z toho podíl 1/2 činí 49.500 Kč tj. cca 70 Kč/m2

Odbor životního prostředí, odbor rozvoje města a stavební úřad nemají k výkupu připomínek.

Výkupem podílu dojde ke sjednocení vlastnictví celého pozemku.

Materiál obsahuje: Příloha - Kupní smlouva - anonymizovaná (Veřejná)
Příloha - Znalecký posudek - anonymizovaný (Veřejná)
Příloha - Nabídka prodeje - anonymizovaná (Veřejná)
Příloha - Katastrální mapa (Veřejná)
Příloha - Vlastnictví města (Veřejná)
Přizváni: