Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
2. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.12.2022

MPO/3 - Záměr prodeje části p.p.č. 1056/6 v k.ú. Hylváty
I. Zastupitelstvo města neschvaluje

záměr prodeje části p.p.č. 1056/6 v k.ú. Hylváty na základě žádosti A░░░░ a A░░░ A░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Evě Collinové
1.1.

majetkoprávní odbor, informovat žadatele o rozhodnutí zastupitelstva města.

Termín: 31.12.2022

Předkladatel:Collinová Eva
Zpracovatel:Collinová Eva, majetkoprávní odbor
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

Projednáno v radě města dne 28.11.2022 usnesením č. 91/4/RM/2022.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Město Ústí nad Orlicí je vlastníkem p.p.č. 1056/6 - zahrada o výměře 857 m2 v k.ú. Hylváty. Jedná se o pozemek za regulační stanicí plynu v ulici Dukelská.     

░░░░ ░ A░░░░ a A░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ požádali o prodej části pozemku, který mají v současné době v nájmu za účelem zahrady. ░░░░ ░ A░░░░ ve své žádosti uvádí, že by chtěli být vlastníky tohoto pozemku.

Stavební úřad prodej nedoporučuje. Předmětný pozemek navazuje na další pozemky ve vlastnictví města a v územním plánu se nachází v rozvojové ploše pro občanskou vybavenost.

Odbor rozvoje města prodej pozemku nedoporučuje a doporučuje pokračovat v pronájmu.

Odbor životního prostředí prodej nedoporučuje.

Majetkoprávní odbor nedoporučuje prodej části p.p.č. 1056/6 v k.ú. Hylváty, jelikož nově vzniklý pozemek, který by byl oddělen dle žádosti, by neměl vyřešený přístup z veřejné komunikace.

Žadatelé mají s městem vyrovnané finanční vztahy ve lhůtě splatnosti.

Materiál obsahuje: Příloha - Katastrální mapa (Veřejná)
Příloha - Vlastnictví města (Veřejná)
Příloha - Žádost o prodej (Veřejná)
Přizváni: