Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
2. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.12.2022

MPO/6 - Dodatek č. 1 smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu vlastnického práva - TJ Jiskra Hylváty, z.s.
I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření dodatku č. 1 smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu vlastnického práva mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako budoucím převodcem, a spolkem TJ Jiskra Hylváty, z.s., IČO: 44470011, Za Vodou 47, Hylváty, 562 03 Ústí nad Orlicí, jako budoucím nabyvatelem. Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu pro získání příslušného pravomocného povolení stavebního úřadu na umístění stavby do 31.03.2023, dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Evě Collinové
1.1.

majetkoprávní odbor, zajistit uzavření dodatku č. 1 v daném termínu. 

Termín: 31.1.2023

Předkladatel:Collinová Eva
Zpracovatel:Collinová Eva, majetkoprávní odbor
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

Projednáno v radě města dne 28.11.2022 usnesením č. 98/4/RM/2022.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Město Ústí nad Orlicí je vlastníkem pozemku p.p.č. 1282/1, ostatní plocha o výměře 2 321 m2 v k.ú. Hylváty. Jedná se o pozemek vedle kuželny v Hylvátech.

Dne 14.10.2020 uzavřelo Město Ústí nad Orlicí s TJ Jiskrou Hylváty, z.s., Za Vodou 47, Hylváty, 562 03 Ústí nad Orlicí smlouvu o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu vlastnického práva k části pozemku p.p.č. 1282/1 v k.ú. Hylváty za účelem rozšíření kuželny z důvodu zvětšení hrací kapacity řešené dotačním programem. Bezúplatný převod vlastnického práva k předmětné části pozemku je ve smlouvě podmíněn přijetím dotace a realizací projektu. 

Na základě uzavřené smlouvy ze dne 14.10.2020 měla mít TJ Jiskra Hylváty, z.s., ke dni 14.10.2022 příslušné pravomocné povolení stavebního úřadu na umístění stavby, zároveň si smluvní strany sjednaly možnost prodloužení této lhůty o dobu trvání překážek, okolností a skutečností bránících vydání příslušného pravomocného povolení stavebního úřadu na umístění stavby vzniklých bez vůle budoucího nabyvatele.

TJ Jiskra Hylváty, z.s., dne 12.09.2022 požádala o prodloužení termínu pro získání příslušného pravomocného povolení stavebního úřadu na umístění stavby do 31.03.2023 a to z důvodu požadavku KHS Pardubického kraje na zpracování akustické studie posuzující šíření hluku s ohledem na nejbližší chráněné prostory, kterou vzhledem k omezeným kapacitám možných odborných zpracovatelů nejsou schopni ve smluvním termínu zajistit. TJ Jiskra Hylváty, z.s., předpokládá, že získá stavební povolení do 31.03.2023.

Stavební úřad, odbor rozvoje města a odbor životního prostředí neměly k bezúplatnému převodu připomínek. 

Žadatel má s městem vypořádány finanční závazky ve lhůtě splatnosti. 

Materiál obsahuje: Příloha - Katastrální mapa (Veřejná)
Příloha - Vlastnictví města (Veřejná)
Příloha - Situace (Veřejná)
Příloha - Dodatek č. 1 (Veřejná)
Příloha - Smlouva o smlouvě budoucí (Veřejná)
Příloha - Žádost o uzavření dodatku (Veřejná)
Přizváni: