Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
5. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 24.4.2023

MPO/3 - Kupní smlouva - prodej p.p.č. 2329/4 a p.p.č. 3084 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí
I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření kupní smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako prodávajícím, a ░░ J░░░░ ░ V░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , jako kupujícím. Předmětem smlouvy je prodej p.p.č. 2329/4 a p.p.č. 3084 v k.ú. Ústí nad Orlicí za kupní cenu ve výši 801.000 Kč, dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Bc. Janě Konečné
1.1.

vedoucí majetkoprávního odboru, zajistit uzavření smlouvy v daném termínu. 

Termín: 31.5.2023

Předkladatel:Bc. Jana Konečná
Zpracovatel:Collinová Eva, majetkoprávní odbor
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

Projednáno v radě města dne 17.04.2023 usnesením č. 403/19/RM/2023.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení. 

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Město Ústí nad Orlicí je vlastníkem p.p.č. 2329/4 - zahrada o výměře 77 m2 a p.p.č. 3084 - ostatní plocha o výměře 199 m2. Jedná se o pozemky u ulice Pickova. 

O prodej výše uvedených pozemků požádali manželé L░░ a M░░░ F░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ . Ve své žádosti uvádí, že u čp. 41 nemají užitkovou zahradu a k tomuto účelu by rádi využili tyto pozemky a na nich zachovali a udržovali zeleň ve městě.  

Rada města projednala žádost m. F░░░░ ░░ dne 10.10.2022 a následně 7.11.2022, zastupitelstvo města poté 12.12.2022. Orgány města neschválily prodej pozemků na základě žádosti manželů F░░░░ ░░ .

Rada města ale zadala majetkoprávnímu odboru úkol připravit výběrové řízení na prodej pozemků, s tímto záměrem bylo seznámeno i zastupitelstvo města. Rozhodujícím kritériem pro výběr kupujícího je nejvyšší nabídka kupní ceny.

Minimální kupní cena ve výběrovém řízení byla stanovena ve výši 776.800 Kč, což je součet kupní ceny stanovené ve znaleckém posudku č. 1488/48/2022 vyhotoveném Ing. Jiřím Šmokem ve výši 772.800 Kč (tj. 2.800 Kč/m2) a nákladů na vyhotovení tohoto posudku ve výši 4.000 Kč.

Do výběrového řízení se přihlásil v daném termínu░░░ J░░░░ V░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ s nabídkou kupní ceny ve výši 801.000 Kč (tj. cca 2.902 Kč/m2). Nabídka tohoto účastníka výběrového řízení byla vyhodnocena jako nejvyšší a je nyní předložena k projednání kupní smlouva na prodej pozemků s ░░ J░░░░ ░ V░░░░ ░░░░ ░

Do výběrového řízení byla předložena po termínu ještě nabídka čj. MUUO/31170/2023/MPO od pí R░░░░ S░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , s nabídkovou kupní cenou 778.800 Kč. Tato nabídka ale nesplnila předepsané podmínky záměru prodeje. Na tuto nabídku nebyl brán zřetel a nebyla předložena k dalšímu hodnocení.  

Stavební úřad, odbor rozvoje města nemají připomínek.

Odbor životního prostředí navrhuje pozemky spíše pronajmout.  

Žadatel má s městem vypořádané finanční vztahy ve lhůtě splatnosti.

Materiál obsahuje: Příloha - Kupní smlouva (Veřejná)
Příloha - Protokol - hodnocení nabídek (Veřejná)
Příloha - Protokol - otevírání nabídek (Veřejná)
Příloha - Znalecký posudek (Veřejná)
Příloha - Záměr prodeje - výběrové řízení (Veřejná)
Příloha - Fotografie (Veřejná)
Příloha - Katastrální mapa (Veřejná)
Příloha - Vlastnictví města (Veřejná)
Přizváni: