Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
5. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 24.4.2023

TAJ/2 - Statut osadních výborů
I. Zastupitelstvo města schvaluje

Statut osadních výborů města Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Mgr. Gabriele Mánkové
1.1.

tajemnici městského úřadu, zajistit podepsání statutu v daném termínu.

Termín: 28.4.2023

Předkladatel:Mgr. Gabriela Mánková
Zpracovatel:Bc. Gabriela Krátká, DiS., kancelář tajemníka
Materiál projednán:s místostarostou města Jiřím Preclíkem
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Zastupitelstvu města Ústí nad Orlicí je předkládán statut osadních výborů městských částí Ústí nad Orlicí. 

Předkládaný statut byl schválen na jednáních jednotlivých osadních výborů.

Materiál obsahuje: Příloha - Statut osadních výborů (Veřejná)
Přizváni: