Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
5. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 24.4.2023

MPO/5 - Kupní smlouva - prodej p.p.č. 549/1 v obci Ústí nad Orlicí a k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí
I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření kupní smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako prodávajícím, a L░░░░  a M░░░░ ░ J░░░░ ░░ ,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  jako kupujícím. Předmětem smlouvy je prodej p.p.č. 549/1 v k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí za kupní cenu ve výši 25.000 Kč, dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Bc. Janě Konečné
1.1.

vedoucí majetkoprávního odboru, zajistit podpis kupní smlouvy v daném termínu.

Termín: 28.4.2023

Předkladatel:Bc. Jana Konečná
Zpracovatel:Eva Procházková, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

Projednáno v radě města dne 17.4.2023, usnesení č. 391/19/RM/2023.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Město Ústí nad Orlicí je vlastníkem p.p.č. 549/1 - zahrada o výměře 133 m2 v obci Ústí nad Orlicí a k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí. Pozemek se nachází na Tiché Orlici a je součástí zaplocené zahrady domu░░░░ ░░░░ ░░░░ ve vlastnictví žadatelů.
O převod výše uvedené pozemkové parcely požádali ░░░░ J░░░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za účelem narovnání majetkoprávního vztahu na základě výzvy majetkoprávního odboru. 
Kupní cena je stanovená dohodou smluvních stran ve výši 25.000 Kč. Cena obvyklá v místě a čase stanovená na základě znaleckého posudku č. 5506/335/2022 zpracovaného Ing. Alexandrem Mikulášem je 49.340 Kč (tj. 371 Kč/m2). Odchylka od ceny tržní je zdůvodněna dohodou smluvních stran na mimosoudním vyrovnání ohledně převodu pozemku, který žadatelé užívají od roku 1982 a který již od roku 1951 užívali rodiče žadatele pana L░░░░ J░░░ – F░░░░ a B░░░░ J░░░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

Tento pozemek žadatelé drží ve svém vlastnictví po celou dobu v dobré víře, že jim pozemek patří. Podle stavební dokumentace Stavebního úřadu Ústí nad Orlicí bylo zjištěno, že ve schválené situaci stavební dokumentace přístavby verandy, garáže, kolny a adaptace čp. ░░░░ ░░░░ ░░░░ . etapa schválené dne 07.08.1958 pod č.j. 2265/58 odborem pro výstavbu Rady místního národního výboru v Ústí nad Orlicí je stavební pozemek vyznačen v rozsahu, který odpovídá hranicím současného užívání pozemku, což stvrzuje poctivost držby pozemku, tak jak to žadatelé uvádějí ve své žádosti. Podle místního šetření je zahrada u rodinného domu čp. ░░ zaplocená, směrem ke komunikaci je na vysokých betonových základech v jednotné struktuře obou pozemků, jak p.p.č. 549/2 ve vlastnictví žadatelů, tak i p.p.č. 549/1 v držbě žadatelů vše v k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí. 
Po proběhlých jednáních ve věci převodu pozemku byla s žadateli sjednána dohoda ohledně převodu pozemku a výše kupní ceny tak, aby smluvní strany případný spor na určení vlastnictví nemusely řešit soudně, což žadatelé neměli v úmyslu, jelikož předpokládají, že obě smluvní strany dohodnutou kupní cenu ve výši 25.000 Kč považují za vzájemně vyváženou a přijatelnou.

Z jednání vyplývá, že ░░░░ J░░░░ ░ a jejich právní předchůdci drží bez nepoctivého úmyslu v dobré víře tento p.p.č. 549/1 v k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí více než 20 let. V souladu s § 1095 a § 3066 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mohlo dojít ke dni 01.01.2019 k mimořádnému vydržení pozemku, čehož si jsou žadatelé a Město Ústí nad Orlicí vědomi, a proto je předložen návrh zohledňující tento stav dohodou na výši kupní ceny. 
Stavební úřad, odbor rozvoje města a odbor životního prostředí a osadní výbor nemají k prodeji připomínek.
Žadatel má s městem vyrovnané finanční vztahy ve lhůtě splatnosti.

Materiál obsahuje: Příloha - Katastrální mapa (Veřejná)
Příloha - Vlastnictví města (Veřejná)
Příloha - Foto 1 (Veřejná)
Příloha - Foto 2 (Veřejná)
Příloha - Foto 3 (Veřejná)
Příloha - kupní smlouva anonymizovaná (Veřejná)
Příloha - znalecký posudek anonym. (Veřejná)
Příloha - znalecký posudek příloha anonym. (Veřejná)
Příloha - převod pozemku anonym. (Veřejná)
Příloha - převod pozemku mapa anonym. (Veřejná)
Příloha - žádost o prodej anonym. (Veřejná)
Příloha - vyjádření k prodeji anonym. (Veřejná)
Přizváni: